Công bố Quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Càng Long.

09/12/2021   638

Căn cứ Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Càng Long. Sáng ngày 09-12-2021, UBND huyện Càng Long tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Càng Long.

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 09-12-2021, UBND huyện Càng Long tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Càng Long. Ông Nguyễn Văn Triều– Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị, đến dự còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và đại diện đơn vị tư vấn.

Theo đó, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Càng Long với các nội dung chủ yếu như sau: Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 gồm: Diện tích, cơ cấu các loại đất; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng. Cụ thể, diện tích đất nông nghiệp 23.227,43 ha, chiếm 79,03% (trong đó đất lúa 11.565,96 ha), đất phi nông nghiệp 6.153,63 ha chiếm 20,94 %, đất chưa sử dụng 8,18 ha, chiếm 0,03%. Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Càng Long và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Càng Long, diện tích chuyển mục đích trong kỳ quy hoạch 1.078,22 ha; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch 14,66 ha.

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Triều – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành các xã, thị trấn công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Càng Long tại địa điểm thuận lợi cho người dân nắm. Đồng thời đề nghị các ngành, các xã thị trấn phối hợp tham mưu UBND huyện tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư thực hiện các công trình, dự án đã xác định trong thời kỳ quy hoạch; thực hiện tốt phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo quy hoạch đã được duyệt. Lập phương án và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch được phê duyệt và đúng quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào các mục đích khác không đúng quy hoạch đã được duyệt; thẩm định nhu cầu sử dụng đất đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả đặc biệt đối với diện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Càng Long đã được phê duyệt; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật./.

Người viết: N Q CHINH (PTN CANG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan