Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia 2016-2020

20/08/2021   430

Ngày 11/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4944/BTNMT-TCBHĐVN về việc công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Điều 51 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 về việc lập “Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia và báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo theo chuyên đề”, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020. Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016- 2020 là báo cáo đầu tiên về hiện trạng môi trường biển quốc gia, được xây dựng sau khi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 có hiệu lực thi hành. Báo cáo nhằm đánh giá tổng quan các vấn đề về hiện trạng và diễn biến môi trường biển và hải đảo quốc gia trong 05 năm từ năm 2016 đến năm 2020. Việc phân tích thực trạng, nhận định những thách thức của công tác bảo vệ môi trường biển là cơ sở định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường biển và hải đảo, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Nội dung Báo cáo gồm 6 chương với các nội dung chính: Tổng quan về biển và hải đảo Việt Nam; Áp lực của phát triển kinh tế - xã hội đối với môi trường biển và hải đảo; Hiện trạng môi trường biển và hải đảo; Tác động ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Quản lý môi trường biển và hải đảo; Các cơ hội, thách thức và giải pháp bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Đáp ứng (DPSIR). Trong đó, Động lực là sự gia tăng dân số, phát triển đô thị và các ngành kinh tế biển,... các hoạt động phát triển này đã tạo ra những Áp lực lớn làm thay đổi hiện trạng chất lượng môi trường nước biển và hải đảo. Hiện trạng môi trường biển và hải đảo tập trung đánh giá chất lượng nước biển ven bờ, xa bờ, trầm tích biển và hiện trạng đa dạng sinh học biển. Chất lượng môi trường nước biển được đánh giá thông qua chỉ số rủi ro môi trường (RQ) và thông qua việc so sánh kết quả quan trắc các thông số đặc trưng với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước biển, trầm tích biển hiện hành. Tác động đến môi trường biển và hải đảo thông qua sự gia tăng ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm xuyên biên giới và các sự cố môi trường, ... Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, tồn tại và thách thức trong công tác quản lý môi trường biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 là cơ sở xây dựng phần Đáp ứng đưa ra đề xuất, giải pháp giải quyết những vấn đề trọng tâm ưu tiên nhằm quản lý hiệu quả môi trường biển và hải đảo trong giai đoạn tới.

Hoạt động ra quân làm sạch bãi biển

Hoạt động ra quân làm sạch bãi biển

Báo cáo đề ra 05 giải pháp bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong thời gian tới: Hoàn thiện chính sách, pháp luật và thể chế về lĩnh vực biển và hải đảo; kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về biển; Tăng cường năng lực và hợp tác quốc tế; Điều tra cơ bản, quan trắc môi trường biển và cơ sở dữ liệu; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực.

Các kiến nghị đối với các địa phương bao gồm: (1) UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển phối hợp với Bộ TN&MT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo phương pháp tích họp, đa ngành; (2) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý bảo vệ môi trường biển và hải đảo của từng cấp, ngành, đặc biệt chú ý đến việc phân cấp và phân công trách nhiệm; tăng cường năng lực của bộ máy quản lý môi truờng biển và hải đảo các cấp; chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyển chọn cán bộ có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý môi truờng biển và hải đảo; (3) Rà soát, khoanh vùng các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, rủi ro xảy ra sự cố môi trường và có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải, phòng ngừa các sự cố môi trường bằng các biện pháp kỹ thuật - công nghệ phù họp, kết hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất có hoạt động xả thải, đặc biệt là các nguồn xả nước thải lớn ra các khu vực dễ bị tổn thương như vùng duyên hải, ven biển, các khu vực cửa các lưu vực sông; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với các cơ sở thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để.

Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020 là một nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực đối với công tác hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách về công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo của Trung ương và địa phương./.

Người viết: N T NGUYEN (PTNB)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan