Các hoạt động về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

28/12/2020   57

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 4212/KHPH.P.TNMT-HLHPN ngày 30/11/2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường đến Cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Từ ngày 19/12/2020 đến ngày 25/12/2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Tổ chức 03 buổi tư vấn, trao đổi hỏi -  đáp trực tiếp cho hội viên phụ nữ về công tác phòng chống rác thải nhựa một lần trong sinh hoạt, Chi thị 15, Chỉ thị 48, Kế hoạch 52, Chỉ thị 06 với số lượng 120 Hội viên tham dự, phát 120 phần quà cho Hội viên tham dự.

Ra quân chỉnh trang tổng vệ sinh, dọn cỏ, bón phân, chăm sóc hoa Giấy trên tuyến đường Làng nghề, ấp Long Bình Phường 4, với chiều dài tuyến khoảng 800m. Tổng vệ sinh, dọn cỏ, bón phân, chăm sóc và trồng dặm hoa đoạn từ cầu Huyện Đệ ấp Sa Bình - Huệ Sanh, xã Long Đức, với chiều dài tuyến đường 1.800m. Tổng vệ sinh, trồng hoa tuyến đường Kênh khóm 6, với chiều dài tuyến khoảng 700m. Các hoạt động có 210 Hội Liên hiệp phụ nữ của phường 4, phường 8 và xã Long Đức tham gia, số lượng cây trồng được 900 cây, gồm các loại cây Hoàng Yến, Chiều hồng, Ngũ sắc, Dừa cạn.

Theo kế hoạch đã ký kết Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020 của đơn vị là 27.500.000 đồng để thực hiện.

Phát động phong trào gồm các hoạt động ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh được các Hội viên nhiệt tình tham gia hưởng ứng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác phòng chống rác thải nhựa, tiếp tục tăng cường sự phối hợp với các ngành trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Buổi Tuyên truyền các hoạt động, phát quà cho Hội viên

Buổi Tuyên truyền các hoạt động, phát quà cho Hội viên

Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 8 tổ chức hoạt động

Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 4 tổ chức hoạt động

Hội viên tham gia trồng cây xanh

Hình ảnh mô hình

Người viết: D T M ANH(PTNMT tp Trà Vinh)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan