Các chủ trương lớn và giải pháp chủ yếu trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

02/04/2019   353

Các chủ trương lớn và giải pháp chủ yếu trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Các chủ trương lớn và giải pháp chủ yếu trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 

Ngày 22/10/2018, Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các chủ trương lớn và giải pháp thực hiện cụ thể như sau:


* Năm chủ trương lớn trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045:


1- Phát triển kinh tế biển và ven biển: Phát triển các ngành kinh tế biển; Phát triển đồng bộ, từng bước hình thành khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển.


2- Phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển;


3- Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai;


4- Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển;


5- Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.


* Các giải pháp chủ yếu trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045:


1- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhân thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hôi;


2- Hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển;


3- Phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển;


4- Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển;


5- Tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển;


6- Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển;


7- Huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế biển mạnh.


(Nguồn: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045).

Người viết: D T M KHA (PQLTN&B)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan