Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện Càng Long.

23/12/2020   119

Chiều ngày 22/12/2020 UBND huyện Càng Long báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Càng Long năm 2020 theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua báo cáo đã đưa ra những đánh giá, so sánh, nhận định hiện trạng chất lượng môi trường, đề xuất, kiến nghị những giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi báo cáo

Thực hiện theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 22/12/2020 UBND huyện Càng Long báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Càng Long năm 2020. Bà Huỳnh Thị Lụa – Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Đến dự còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện và các lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Lấy mẫu nước thải chợ Càng Long

Qua báo cáo đã đưa ra những đánh giá, nhận định về hiện trạng môi trường huyện Càng Long năm 2020, như : chất lượng nước mặt không bị ô nhiễm các thông số sau pH, DO, BOD5, COD, SS, NO3--N, Tổng dầu mỡ, Coliforms, Thuốc BVTV. Nhìn chung, các thông số trong nước mặt bị ô nhiễm chủ yếu là Cl-, Fe, NH4+-N và PO43--P, cụ thể tại các xã có từ 01-03 thông số vượt giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Chất lượng nước dưới đất có đa số thông số nằm trong giới hạn quy định. Tuy nhiên còn có 01 thông số bị ô nhiễm chủ yếu là Amoni tại 04/04 điểm quan trắc, cao nhất tại nước giếng tại ấp Ngã Hậu, xã Tân Bình, tiếp đó là nước giếng tại ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh. Môi trường không khí xung quanh có chất lượng khá tốt, hầu hết các thông số đều có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Đối với nước thải sinh hoạt được lấy ở chợ Càng Long bị ô nhiễm chủ yếu là dinh dưỡng và vi sinh vật có 03/7 thông số không đạt quy định là hàm lượng Amoni vượt 4,26 lần, hàm lượng Photphat (PO43-) vượt 1,56 lần và đặc biệt là hàm lượng Coliform vượt rất cao 84 lần so với QCVN 14:2008/BTNMT; Nước thải tại chợ Huyền Hội bị ô nhiễm do vi sinh vật có 4/7 thông số không đạt quy định là hàm lượng BOD5  vượt nhẹ 1,12 lần, hàm lượng Amoni vượt 5,36 lần, hàm lượng Photphat (PO43-) vượt 1,75 lần và đặc biệt là hàm lượng Coliform vượt rất cao 106 lần so với QCVN 14:2008/BTNMT. Đối với nước thải công nghiệp được lấy đại diện là Cơ sở giết mổ gia súc Thành Công kết quả nhiễm Clorua vượt gấp 2,14 lần; Coliform gấp 7 lần theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). Chất lượng nước mưa: Kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước mưa nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2009/BYT.

Đánh giá kết quả chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2020: Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 96%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; Tỷ lệ xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường đạt 100% đạt chỉ tiêu Nghị quyết; Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom xử lý đạt 100%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

 Trong năm 2020, trên địa bàn huyện không có cơ sở, hoạt động làm suy giảm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Báo cáo cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường trong thời gian tới như:

Về tồn tại, hạn chế: Một số xã chưa tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 15 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh còn xảy ra ô nhiễm mất vệ sinh môi trường ở một số nơi, đặc biệt là các hộ chăn nuôi, khu dân cư, khu vực chợ. Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn có nơi, có lúc chưa triệt để. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa có nhiều hoạt động thực sự đi vào chiều sâu và nhận thức nhân dân.Về phối hợp quản lý tài nguyên và môi trường giữa cấp huyện và cấp xã đôi lúc chưa đồng bộ, chưa xác định và nêu cao vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường ở cấp xã. Đội ngũ cán bộ công chức môi trường ở xã, thị trấn còn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm nên vai trò tham mưu, đề xuất lãnh đạo có lúc chưa sâu sát.

Về giải pháp thời gian tới cần quan tâm thực hiện như: Tăng cường năng lực quản lý môi trường cho đội ngũ cán bộ quản lý môi trường; Nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu thống qua các hoạt động phát thanh tuyên truyền, tập huấn, lắp đặt pa nô, áp phích,…; nghiên cứu đề xuất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường và cơ chế chính sách phù hợp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, xử lý vi phạm công tác bảo vệ môi trường.

Người viết: N Q CHINH (PTNMT CÀNG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan