Ban giám đốc

09/03/2020   8,107

Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

1. Giám đốc Trần Văn Hùng

Giám đốc Trần Văn Hùng

Là công chức đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách toàn diện các lĩnh vực công tác của ngành, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức, cán bộ; tài chính; hành chính quản trị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra, pháp chế; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài nguyên và môi trường; việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Tham gia vào các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập; Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định, phân công hoặc theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp theo dõi, vận hành, thực hiện, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; Cải cách thủ tục hành chính; Chỉ số PCI.

- Chủ tịch các Hội đồng: thi đua khen thưởng, kỷ luật; xét nâng bậc lương, chuyển ngạch công chức, viên chức;

- Chủ tịch các Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực (trường hợp pháp luật quy định Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo UBND tỉnh) các Hội đồng thẩm định các lĩnh vực công tác của ngành: đất đai (kể cả Hội đồng thẩm định xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất); tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của ngành.

b) Phụ trách các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở:

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

- Văn phòng Sở.

- Thanh tra Sở.

- Ban Quản lý dự án tăng cường năng lực, hiện đại hóa hệ thống thông tin đất đai (BQLDA VILG).

c) Phụ trách công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

- Thành phố Trà Vinh;

- Thị xã Duyên Hải;

- Phụ trách các địa bàn cấp xã: xã Long Thới (Tiểu Cần), xã Nhị Long (Càng Long), xã Nhị Trường (Cầu Ngang), xã Định An (Trà Cú) và xã Long Hòa (Châu Thành) theo phân công của Tỉnh ủy.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc do các cơ quan có thẩm quyền giao.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Vạn Kha:

Phó Giám đốc Nguyễn Vạn Kha

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc để trực tiếp chỉ đạo, điều hành, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Lĩnh vực đất đai: Chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; Bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể; công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cổ phần hóa doanh nghiệp; thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; tách thửa, hợp thửa đất; quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai; xây dựng hệ thống thông tin đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; ký các hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giải phóng mặt bằng; thu hồi đất; phát triển quỹ đất; các dự án về giao đất đồng thời với giao khu vực biển, tiếp giáp đất liền;

- Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ của Sở Tài nguyên và Môi trường do Giám đốc Sở quyết định thành lập;

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn chuyên môn lĩnh vực đất đai do Giám đốc Sở quyết định thành lập;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Phòng Quản lý đất đai;

- Văn phòng Đăng ký đất đai;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất.

c) Phụ trách công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

- Huyện Cầu Ngang;

- Huyện Duyên Hải;

- Huyện Trà Cú.

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn:

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc để trực tiếp chỉ đạo, điều hành, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các xã nông thôn mới hoàn thành các chỉ tiêu thuộc ngành tài nguyên và môi trường;

- Lĩnh vực Bảo vệ môi trường;

- Lĩnh vực công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

- Lĩnh vực: Tài nguyên nước; Địa chất, khoáng sản; Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu; Quản lý tổng hợp thống nhất biển và đảo;

- Trưởng Ban Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường;

- Trưởng Ban Biên tập tài liệu không kinh doanh của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Phòng Quản lý môi trường;

- Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển;

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường;

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

c) Phụ trách công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

- Huyện Châu Thành;

- Huyện Càng Long;

- Huyện Cầu Kè;

- Huyện Tiểu Cần.

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và theo yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

Từ khóa: Sở TN&MT Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan