Ban giám đốc

09/03/2020   3,250

Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

1. Giám đốc Trần Văn Hùng

Giám đốc Trần Văn Hùng

Là công chức đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách toàn diện các lĩnh vực công tác của ngành, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức, cán bộ; tài chính, hành chính quản trị; pháp chế; quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Lĩnh vực Bảo vệ môi trường;

- Tham gia vào các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập; Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định, phân công hoặc theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp theo dõi, vận hành, thực hiện, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Chủ tịch các Hội đồng: thi đua khen thưởng, kỷ luật; xét nâng bậc lương, chuyển ngạch công chức, viên chức;

- Chủ tịch các Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực (trường hợp pháp luật quy định Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo UBND tỉnh) các hội đồng thẩm định các lĩnh vực công tác của ngành: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của ngành.

- Trưởng Ban Biên tập tài liệu không kinh doanh của Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Phụ trách các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở:

Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Văn phòng Sở.

- Chi cục Bảo vệ môi trường;

- Ban Quản lý dự án tăng cường năng lực, hiện đại hóa hệ thống thông tin đất đai (BQLDA VILG).

- Văn phòng Biến đổi khí hậu.

c) Phụ trách chỉ đạo công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

- Thành phố Trà Vinh;

- Thị xã Duyên Hải;

- Trực tiếp phụ trách các xã: xã Long Thới (Tiểu Cần), xã Nhị Long (Càng Long), xã Nhị Trường (Cầu Ngang), xã Định An (Trà Cú) và xã Long Hòa (Châu Thành) theo phân công của Tỉnh ủy.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc do các cơ quan có thẩm quyền giao.

2. Phó Giám đốc Trương Văn Hòn:

Phó Giám đốc Trương Văn Hòn

Sử dụng quyện hạn của Giám đốc để giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, điều hành, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách như sau:

- Lĩnh vực đất đai: chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; Giải phóng mặt bằng; thu hồi đất; phát triển quỹ đất; đấu giá đất; xác định giá đất cụ thể; các dự án về giao đất đồng thời với giao khu vực biển, tiếp giáp đất liền;

- Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra: Thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài nguyên và môi trường: đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai; xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; Công chức địa chính – môi trường cấp xã;

- Lĩnh vực Tài nguyên nước;

- Lĩnh vực địa chất, khoáng sản;

- Lĩnh vực Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu, Quản lý tổng hợp thống nhất biển và đảo;

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan.

- Trưởng Ban Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Phụ trách các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở:

Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Thanh tra Sở;

- Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển;

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất.

c) Phụ trách chỉ đạo công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

- Huyện Duyên Hải;

- Huyện Trà Cú.

- Huyện Tiểu Cần;

- Huyện Cầu Kè;

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và theo yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Vạn Kha:

Phó Giám đốc Nguyễn Vạn Kha

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc để giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, điều hành, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách như sau:

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Lĩnh vực đất đai: Chỉ đạo công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; cổ phần hóa doanh nghiệp; thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; tách thửa, hợp thửa đất; quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai; xây dựng hệ thống thông tin đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; ký các hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật.

- Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám;

- Lĩnh vực công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các xã nông thôn mới hoàn thành các chỉ tiêu thuộc ngành tài nguyên và môi trường;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ của Sở Tài nguyên và Môi trường do Giám đốc Sở quyết định thành lập;

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn chuyên môn lĩnh vực đất đai do Giám đốc Sở quyết định thành lập;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Phụ trách các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở:

Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Chi cục Quản lý đất đai;

- Văn phòng Đăng ký đất đai;

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

c) Phụ trách chỉ đạo công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

- Huyện Châu Thành;

- Huyện Cầu Ngang;

- Huyện Càng Long.

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

Từ khóa: Sở TN&MT Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan