Ban giám đốc

09/03/2020   9,063

Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

1. Giám đốc Trần Văn Hùng

Giám đốc Trần Văn Hùng

Là công chức đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách toàn diện các lĩnh vực công tác của ngành, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền được giao.

 1. a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức, nhân sự; tài chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; hành chính quản trị; quy hoạch, kế hoạch; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng văn bản về tài nguyên và môi trường để trình Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tham gia vào các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập; Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định, phân công hoặc theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp theo dõi, vận hành, thực hiện, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; Cải cách thủ tục hành chính, chỉ số PCI, DDCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI;

- Lĩnh vực công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

- Chủ tịch các Hội đồng: thi đua khen thưởng, kỷ luật; xét nâng bậc lương, chuyển ngạch công chức, viên chức;

- Chủ tịch các Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực (trường hợp pháp luật quy định Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo UBND tỉnh) các Hội đồng thẩm định các lĩnh vực công tác của ngành: đất đai; tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của ngành.

 1. b) Phụ trách các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

-  Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

 1. c) Phụ trách công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

-Thành phố Trà Vinh;

- Huyện Châu Thành;

- Phụ trách địa bàn xã Long Hòa, huyện Châu Thành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc do các cơ quan có thẩm quyền giao.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Vạn Kha:

Phó Giám đốc Nguyễn Vạn Kha

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao, phân công.

 1. a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Lĩnh vực đất đai:

+ Xây dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai;

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

+ Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất;

+ Tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

+ Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, ký hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đánh giá đất đai; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai;

+ Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương và tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

 1. b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Phòng Quản lý đất đai;

- Văn phòng Đăng ký đất đai.

 1. c) Phụ trách công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

- Huyện Càng Long;

- Huyện Cầu Kè;

- Phụ trách địa bàn xã Nhị Long, huyện Càng Long.

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn:

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao, phân công.

 1. a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Lĩnh vực môi trường;

- Lĩnh vực tài nguyên nước;

- Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản;

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn;

- Lĩnh vực biến đổi khí hậu;

- Lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;

- Xây dựng nông thôn mới;

- Trưởng Ban Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; Giám định viên tư pháp về lĩnh vực môi trường;

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

 1. b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Phòng Quản lý môi trường;

- Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển.

 1. c) Phụ trách công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

- Huyện Duyên Hải;

- Thị xã Duyên Hải;

- Huyện Trà Cú;

- Phụ trách địa bàn xã Định An, huyện Trà Cú.

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và theo yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

4. Phó Giám đốc Lê Đình Trung:

Phó Giám đốc Lê Đình Trung

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao, phân công.

 1. a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Lĩnh vực thanh tra;

- Lĩnh vực đo đạc và bản đồ;

- Lĩnh vực viễn thám;

- Lĩnh vực đất đai:

+ Tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính;

+ Tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

+ Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định;

+ Theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công của địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

 1. b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Thanh tra Sở;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất;

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

 1. c) Phụ trách công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

- Huyện Cầu Ngang;

- Huyện Tiểu Cần;

- Phụ trách địa bàn xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang và xã Long Thới, huyện Tiểu Cần.

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

Từ khóa: Sở TN&MT Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan