Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020

11/12/2020

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnChỉ thị
Số42/CT-TTg
Ngày ký08/12/2020
Cơ quan ban hànhChính phủ
Trích yếu văn bảnVề việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan