Công văn số 1127/STNMT-VP ngày 15/5/2020

20/05/2020

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà VInh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số1127/STNMT-VP
Ngày ký15/5/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnLấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà VInh
Tải file Tải file
Văn bản đính kèmdu_thao_nghi_quyet_bang_gia_dat_2020-2024_bo_sung_tuyen_duong.doc
phu_luc_bgd_05_nam_trinh_hdnd.xlsx
to_trinh_dieu_chinh_bang_gia_dat_05nam_dang_tin_trinh.docx

NỘI DUNG

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà VInh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan