TRANG LIÊN KẾT

STT Số văn bản Tên Văn bản Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
1 17/2018/TT-BNTMT/ Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia... Đo đạc, bản đồ Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
2 25/2018/TT-BTNMT/ Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thẩm tra, kiểm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ Đo đạc, bản đồ Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
3 48/2018/QĐ-UBND/ Ban hành bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính Đất đai Quyết định UBND tinh
4 2496/QĐ-UBND/ Quyết định Công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
5 2518/QĐ-BTNMT/ Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực khác Quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường
6 575/BTNMT-VP/ Công văn Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực khác Văn bản khác Bộ Tài nguyên và Môi trường
7 136/2018/NĐ-CP/ Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ
8 136/2017/TT-BTC/ Thông tư Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài chính
9 73/2017/TT-BTNMT/ Thông tư Ban hành chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
10 63/2017/TT-BTNMT/ Thông tư Quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 Đo đạc, bản đồ Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
11 56/2017/TT-BTNMT/ Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp Lĩnh vực khác Thông tư Chính phủ
12 55/2017/TT-BTNMT/ Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính Đất đai Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
13 06/CT-UBND/ Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, phát huy vai trò của báo chí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Chỉ thị UBND tinh
14 35/2018/QĐ-UBND/ Quy định trình tự xử lý đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Đất đai Quyết định UBND tinh
15 1074/QĐ-UBND/ Quyết định công bố Danh mục quyết đinh quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
16 61/2018/NQ-HĐND/ Nghị quyết quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đến năm 2020 kê hoạch năm 2030 Tài nguyên khoáng sản Nghị quyết HĐND tỉnh
17 71/NQ-HĐND/ Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đất đai Nghị quyết HĐND tỉnh
18 601/QĐ-UBND/ Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
19 340/VP-NN/ CV triển khai thực hiện Quyết định 235/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn bản khác Bộ Tài nguyên và Môi trường
20 02/2018/QĐ-UBND/ Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Đất đai Quyết định UBND tinh
1 2 3 4 Tiếp

Bản đồ thời tiết