TRANG LIÊN KẾT

STT Số văn bản Tên Văn bản Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
1 số 30/2012/QĐ-UBND/ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
2 11/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong nghành tài nguyên và môi trường Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
3 10/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT quy định quy trình lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám Đo đạc, bản đồ Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 09/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 08/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình đo khống chế ảnh viễn thám Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
6 07/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
7 06/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển Tài nguyên khoáng sản Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
8 05/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Đất đai Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
9 04/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật nghành tài nguyên và môi trường Môi trường Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
10 03/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi xuất ưu đãi, hổ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
11 02/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường Môi trường Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
12 01/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT quy định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao Đất đai Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
13 73/2017/NĐ-CP/ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ
14 59/2017/NĐ-CP/ Nghị định số 59/2017/NĐ-CP quy định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ
15 36/2017/NĐ-CP/ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ
16 33/217/NĐ-CP/ Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Tài nguyên khoáng sản Nghị định Chính phủ
17 45/2013/QH13/ Luật Đất Đai Đất đai Luật Quốc Hội
18 01/2017/NĐ-CP/ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi ,bổ xung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai Đất đai Nghị định Chính phủ
19 Số: 30/2017/NQ-HĐND/ Nghị quyết qui định về phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Môi trường Nghị quyết HĐND tỉnh
20 Số: 29/2017/NQ-HĐND/ Nghị quyết qui định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tài nguyên khoáng sản Nghị quyết HĐND tỉnh
1 2 3 Tiếp

Bản đồ thời tiết