TRANG LIÊN KẾT

STT Số văn bản Tên Văn bản Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
1 19/2019/QĐ-UBND/ Ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tài nguyên nước - Khí tượng thủy văn Quyết định UBND tinh
2 12/2019/TT-BTNMT/ Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám Đo đạc, bản đồ Thông tư Chính phủ
3 10/2019/QĐ-UBND/ Quyết định Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tài nguyên khoáng sản Quyết định Chính phủ
4 646/QĐ-UBND/ Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
5 48-CT/TU/ Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường dự chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trong đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Môi trường Chỉ thị Chính phủ
6 46-CT/TU/ Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đất đai Chỉ thị Chính phủ
7 47-CT/TU/ Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đất đai Chỉ thị Chính phủ
8 1346/BTNMT-TĐKTTT/ Định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2019 Môi trường Văn bản khác Bộ Tài nguyên và Môi trường
9 436/QĐ-UBND/ Công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
10 37/2016/QĐ-UBND/ Ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
11 17/2018/TT-BNTMT/ Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia... Đo đạc, bản đồ Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
12 25/2018/TT-BTNMT/ Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thẩm tra, kiểm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ Đo đạc, bản đồ Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
13 48/2018/QĐ-UBND/ Ban hành bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính Đất đai Quyết định UBND tinh
14 2496/QĐ-UBND/ Quyết định Công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
15 2518/QĐ-BTNMT/ Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực khác Quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường
16 575/BTNMT-VP/ Công văn Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực khác Văn bản khác Bộ Tài nguyên và Môi trường
17 136/2018/NĐ-CP/ Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường Lĩnh vực khác Nghị định Chính phủ
18 136/2017/TT-BTC/ Thông tư Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài chính
19 73/2017/TT-BTNMT/ Thông tư Ban hành chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
20 63/2017/TT-BTNMT/ Thông tư Quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 Đo đạc, bản đồ Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
1 2 3 4 Tiếp

Bản đồ thời tiết