TRANG LIÊN KẾT

STT Số văn bản Tên Văn bản Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
1 06/CT-UBND/ Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, phát huy vai trò của báo chí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Chỉ thị UBND tinh
2 35/2018/QĐ-UBND/ Quy định trình tự xử lý đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Đất đai Quyết định UBND tinh
3 1074/QĐ-UBND/ Quyết định công bố Danh mục quyết đinh quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
4 61/2018/NQ-HĐND/ Nghị quyết quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đến năm 2020 kê hoạch năm 2030 Tài nguyên khoáng sản Nghị quyết HĐND tỉnh
5 71/NQ-HĐND/ Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đất đai Nghị quyết HĐND tỉnh
6 601/QĐ-UBND/ Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
7 340/VP-NN/ CV triển khai thực hiện Quyết định 235/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn bản khác Bộ Tài nguyên và Môi trường
8 02/2018/QĐ-UBND/ Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Đất đai Quyết định UBND tinh
9 01/2018/QĐ-UBND/ Quyết định về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Đất đai Quyết định UBND tinh
10 52/QĐ-UBND/ Quyết định về việc Công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
11 số 30/2012/QĐ-UBND/ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
12 11/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong nghành tài nguyên và môi trường Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
13 10/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT quy định quy trình lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám Đo đạc, bản đồ Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
14 09/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
15 08/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình đo khống chế ảnh viễn thám Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
16 07/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
17 06/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển Tài nguyên khoáng sản Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
18 05/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Đất đai Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
19 04/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật nghành tài nguyên và môi trường Môi trường Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
20 03/2017/TT-BTNMT/ Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi xuất ưu đãi, hổ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
1 2 3 Tiếp

Bản đồ thời tiết