TRANG LIÊN KẾT

STT Số văn bản Tên Văn bản Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
1 20/2019/TT-BTNMT/ Thông tư Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường Lĩnh vực khác Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
2 97/2019/NQ-HDND/ Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Đất đai Nghị quyết HĐND tỉnh
3 25/2019/QĐ-UBND/ Ban hành quy chế Thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
4 26/2019/QĐ/UBND/ Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Đất đai Quyết định UBND tinh
5 45/2014/NĐ-CP/ Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ qui định về thu tiền sử dụng đất Đất đai Nghị định Chính phủ
6 19/2019/QĐ-UBND/ Ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tài nguyên nước - Khí tượng thủy văn Quyết định UBND tinh
7 12/2019/TT-BTNMT/ Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám Đo đạc, bản đồ Thông tư Chính phủ
8 10/2019/QĐ-UBND/ Quyết định Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tài nguyên khoáng sản Quyết định Chính phủ
9 646/QĐ-UBND/ Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
10 48-CT/TU/ Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường dự chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trong đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Môi trường Chỉ thị Chính phủ
11 46-CT/TU/ Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đất đai Chỉ thị Chính phủ
12 47-CT/TU/ Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đất đai Chỉ thị Chính phủ
13 1346/BTNMT-TĐKTTT/ Định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2019 Môi trường Văn bản khác Bộ Tài nguyên và Môi trường
14 436/QĐ-UBND/ Công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
15 37/2016/QĐ-UBND/ Ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
16 17/2018/TT-BNTMT/ Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia... Đo đạc, bản đồ Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
17 25/2018/TT-BTNMT/ Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thẩm tra, kiểm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ Đo đạc, bản đồ Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường
18 48/2018/QĐ-UBND/ Ban hành bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính Đất đai Quyết định UBND tinh
19 2496/QĐ-UBND/ Quyết định Công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Lĩnh vực khác Quyết định UBND tinh
20 2518/QĐ-BTNMT/ Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực khác Quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường
1 2 3 4 5 Tiếp

Bản đồ thời tiết