TRANG LIÊN KẾT

Càng Long nhân rộng mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt cho hộ gia đình là hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách

Với mục tiêu giảm lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ra môi trường từ đó giảm chi phí trong công tác thu gom, xử lý rác thải, đặc biết là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn huyện, sự đổi mới tích cực về hình ảnh đô thị và nông thôn Càng...

Chi tiết