TRANG LIÊN KẾT
TIN HOẠT ĐỘNG

Trà Vinh tăng cường công tác quản lý đối với việc khai thác lớp đất mặt, đất sét dưới dạng cải tạo đất sản xuất nông nghiệp

Trong thời gian qua, tình hình khai thác lớp đất mặt và đất sét dưới dạng cải tạo đất trên những ruộng lúa gò cao, ao hồ khá phổ biến gây khó khăn cho công tác quản lý nguồn tài nguyên này. Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/11/2012 về việc tăng cường công tác quản lý...

Chi tiết