TRANG LIÊN KẾT

Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-UBND và 859/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh

Ngày 24/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 859/QĐ-UBND về...

Chi tiết

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Cầu Kè.

Vừa qua tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Kè tổ chức hội thảo đánh giá Phương án “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cam kết bảo vệ môi trường huyện Cầu Kè”.

Chi tiết

Bản đồ thời tiết