TRANG LIÊN KẾT

Giới thiệu chung

Lịch sử hình thành 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TRÀ VINH

Địa chỉ:số 478A Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, Thị xã Trà Vinh.

Trước tháng 7/2003, đơn vị tiền thân của Sở Tài nguyên và Môi trường là Sở Địa chính, chỉ có chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất và đo đạc bản đồ. Thực hiện Quyết định số: 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ra Quyết định số: 63/2003/QĐ-UBT ngày 09/7/2003 thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở hợp nhất Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc các Sở Khoa học công nghệ và môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp.

Tổ chức bộ máy từ 03 phòng, 01 đơn vị sự nghiệp (khi còn Sở Địa chính) với 118 cán bộ, công chức, người lao động (Biên  chế 32, Hợp đồng lao động 86) nay đã tăng lên 07 phòng, 04 đơn vị sự nghiệp với 386 cán bộ, công chức, người lao động.


Cơ cấu tổ chức:

1. Khối hành chính:

- Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

      a. Văn phòng.

      b. Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển.

      c. Thanh tra.

- Các cơ quan hành chính thuộc Sở:

     d. Chi cục Bảo vệ môi trường;

     đ. Chi cục Quản lý đất đai;


2. Khối sự nghiệp:

      a. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

      b. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường;

      c. Trung tâm Phát triển quỹ đất;

      d. Văn phòng Đăng ký đất đai.


Bản đồ thời tiết