Quản lý đất công

THỐNG KÊ TỔNG SỐ

Môi trường

CƠ SỞ SXKD

1
172
Đánh giá tác động môi trường
51
Kế hoạch bảo vệ môi trường
68
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản cấp tỉnh
0
Cam kết bảo vệ môi trường
Tài nguyên nước
Tài nguyên nước Ngầm 122
91.0%
Tài nguyên nước Mặt 12
9.0%
Điểm xã thải
Điểm khai thác khoáng sản (Tháng 5/2019)
Điểm Khai thác khoáng sản 7
77.8%
Điểm Khai thác tận thu khoáng sản 2
22.2%
Điểm Thăm dò khoáng sản 0
0%