Thông tin Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

05/04/2021

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường được thành lập theo Quyết định số 231/1999/QĐ-UBT ngày 27/01/1999 của UBND tỉnh Trà Vinh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, có chức năng thực hiện các tác nghiệp về chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành về đo đạc - bản đồ, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và biển. Trung tâm được UBND tỉnh Trà Vinh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính từ năm 2010 đến nay.