Đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng dữ liệu giá đất tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Đất đai 09/06/2020

Thực hiện Công văn số 274/VPĐKĐĐ-KTĐC ngày 04/6/2020, Văn phòng đăng ký đất đai đã tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm xây dựng dữ liệu giá đất tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai. Qua đó, để nắm rõ quá trình xây dựng dữ liệu giá đất trên phần mềm xác định giá đất do Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai xây dựng.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực đất đai thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Đất đai 18/03/2020

Thực hiện thí điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực đất đai tại các điểm Bưu điện Văn hóa đã triển khai thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích các xã thuộc huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, huyện Châu Thành và thị xã Duyên Hải.

Báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Duyên Hải

Đất đai 02/03/2020

Báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin đất đai từ cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính tại Văn phòng đăng ký đất đai

Đất đai 27/02/2020

Đất đai là tài sản to lớn, là một tư liệu sản xuất đặc biệt tham gia vào tất cả các ngành sản xuất vật chất của xã hội. Và đất đai ngày càng có giá trị cao khi người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các quyền được pháp luật cho phép và quy định, trong đó người sử dụng đất có quyền được khai thác và sử dụng thông tin đất đai từ cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính tại địa phương.

Những nội dung đổi mới trong Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) so với Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Đất đai 15/01/2020

Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh (khóa IX, kỳ họp thứ 14) ban hành Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với một số nội dung đổi mới so với bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015-2019) như sau: