Biển & Hải đảo

Ra quân làm sạch bãi biển năm 2017

Biển & Hải đảo 07/06/2017

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-STNMT ngày 16/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Biển và đảo tổ chức các hoạt động hưởng về việc hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Biển & Hải đảo 25/07/2016

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.