Biển & Hải đảo

Thông báo mời tham gia lập Đề cương Dự án Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển (lần 2)

Biển & Hải đảo 16/11/2022

Thông báo mời tham gia lập Đề cương Dự án Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển (lần 2)

Thông báo chào giá sửa chữa, lợp mới 03 bảng panô tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam

Biển & Hải đảo 19/04/2022

Thông báo chào giá sửa chữa, lợp mới 03 bảng panô tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam

Phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, cơ hội và thách thức

Biển & Hải đảo 04/12/2021

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình số 21-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh về phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

Biển & Hải đảo 27/09/2021

Quán triệt Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia 2016-2020

Biển & Hải đảo 20/08/2021

Ngày 11/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4944/BTNMT-TCBHĐVN về việc công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020

Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Trà Vinh

Biển & Hải đảo 11/08/2021

Thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh hoàn thành cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển

Biển & Hải đảo 04/08/2021

Thực hiện Điều 79, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về việc phê duyệt danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo mời chào giá sửa chữa, lợp mới 05 bảng panô tuyên truyền Chiến lược Biển Việt Nam (K gửi bản giấy)

Biển & Hải đảo 29/04/2021

Thông báo mời chào giá sửa chữa, lợp mới 05 bảng panô tuyên truyền Chiến lược Biển Việt Nam (K gửi bản giấy)

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020

Biển & Hải đảo 05/06/2020

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020

Công tác tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 06 tháng đầu năm 2019

Biển & Hải đảo 17/07/2019

Công tác tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 06 tháng đầu năm 2019.