Văn bản - Văn bản quy phạm pháp luật

TỔNG CỘNG: 98 VĂN BẢN
  Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 01/03/2023

V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ksub)

  Công văn số 180/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 19/01/2023

V/v triển khai Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 3809/STNMT-VP ngày 15/12/2022

Triển khai, thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 3436/STNMT-QLMT ngày 14/11/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư

  Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/08/2022

Ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 23/08/2022

Ban hành Quy định, lập thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn đầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/07/2022

Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/06/2022

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

  Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 09/06/2022

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/05/2022

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

  Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 29/03/2022

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 07/03/2022

Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022

Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ, thu gôm vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022

Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ Môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022

Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Trà Vinh