Văn bản - Văn bản quy phạm pháp luật

TỔNG CỘNG: 69 VĂN BẢN
  Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/6/2020

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020

Ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 3/6/2020

Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

  Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020

Quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

  Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

  Luật số 82/2015/QH13 ngày 10/7/2015

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

  Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

  Nghị quyết số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020

Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

  Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015

Luật khí tượng thủy văn

  Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

  Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 10/04/2020

Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018

Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất