Văn bản - Văn bản quy phạm pháp luật

TỔNG CỘNG: 95 VĂN BẢN
  Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 29/03/2022

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 07/03/2022

Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022

Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ, thu gôm vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022

Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ Môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022

Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022

Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

  Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/08/2021

Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vự tài nguyên và môi trường

  Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021

V/v Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (KS)

  Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/02/2021

Qui định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021

Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 20/10/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh (KS)

  Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20/08/2021

V/v Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (KS)

  Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 01/09/2021

V/v Quy định Bảng đơn giá dịch vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (KS)