Văn bản - Văn bản lấy ý kiến

TỔNG CỘNG: 6 VĂN BẢN
  Công văn số 413/STNMT-VP ngày 27/02/2021

Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị quyết quý định và các loại phí thuộc lĩnh vực TNMT và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Tỉnh (K gử bản giấy)

  Công văn số 412/STNMT-VP ngày 01/03/2021

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo QH thăm dò khai thác và SD khoáng sản và đăng tải dự thảo văn bản QPPL lên cổng TTĐT của tỉnh (NQ 10)

  Công văn số 2407/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/10/2020

Lấy ý kiến đóng góp Nghị quyết và QĐ sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024)

  Công văn số 1815/STNMT-VP ngày 31/7/2020

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần tiếp cận đất đai thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1127/STNMT-VP ngày 15/5/2020

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà VInh

  Công văn số 1074/STNMT-VP ngày 08/05/2020

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết quy định các loại phí thuộc lĩnh vực TNMT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.