Văn bản - Văn bản lấy ý kiến

TỔNG CỘNG: 11 VĂN BẢN
  Công văn số 976/STNMT-QLMT ngày 14/04/2022

Lấy ý kiến tham vấn HS Báo cáo ĐTM DA Xây dựng Công viên xã Trường Long Hòa

  Công văn số 538/STNMT-QLMT ngày 03/03/2022

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ độ cao bờ kênh cấp II trên địa bàn xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành và vận chuyển đất dôi dư từ hạ độ cao”

  Công văn số 3525/STNMT-QLMT ngày 06/12/2021

Lấy ý kiến 02 dự thảo QĐ của UBT đơn giá thu gom, xử lý rác

  Công văn số 5605/BTNMT-VP ngày 13/09/2021

V/v đăng tải trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

  Công văn số 2153/STNMT-VP ngày 06/08/2021

Về việc lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Công văn số 413/STNMT-VP ngày 27/02/2021

Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị quyết quý định và các loại phí thuộc lĩnh vực TNMT và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Tỉnh (K gử bản giấy)

  Công văn số 412/STNMT-VP ngày 01/03/2021

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo QH thăm dò khai thác và SD khoáng sản và đăng tải dự thảo văn bản QPPL lên cổng TTĐT của tỉnh (NQ 10)

  Công văn số 2407/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/10/2020

Lấy ý kiến đóng góp Nghị quyết và QĐ sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024)

  Công văn số 1815/STNMT-VP ngày 31/7/2020

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần tiếp cận đất đai thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1127/STNMT-VP ngày 15/5/2020

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà VInh

  Công văn số 1074/STNMT-VP ngày 08/05/2020

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết quy định các loại phí thuộc lĩnh vực TNMT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.