Văn bản - Văn bản lấy ý kiến

TỔNG CỘNG: 27 VĂN BẢN
  Công văn số 1543/STNMT-QLMT ngày 26/05/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Vận chuyển phần đất dôi dư từ cải tạo đất mặt ruộng tại ấp Tắc Hố, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để san lấpmặt bằng hồ”

  Công văn số 614/STNMT-QLMT ngày 08/03/2023

Đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo ĐTM của dự án “Đường hành lang ven biển phát triển du lịch biển Ba Động (Dự án điều chỉnh, bổ sung)"

  Công văn số 492/StNMT-QLMT ngày 27/02/2023

ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nướctrên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Công văn số 317/STNMT-QLMT ngày 10/02/2023

đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước các huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh (giai đoạn 1)”

  Công văn số 175/STNMT-QLMT ngày 19/01/2023

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường nối Quốc lộ 60 – Quốc lộ 54, huyện Tiểu Cần”

  Công văn số 142/STNMT-QLĐĐ ngày 17/01/2023

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (lần 2)

  Công văn số 3521/STNMT-CNTT ngày 21/11/2022

V/v lấy ý kiến dự thảo 02 Quyết định ban hành đơn giá

  Công văn số 2835/STNMT-QLMT ngày 27/09/2022

Lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng Đường huyện 37 kéo dài từ giáp Đường huyện 04, xã Nhị Long Phú đến giáp Đường huyện 01, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long”

  Công văn số 2737/STNMT-QLMT ngày 20/09/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư nuôi nghêu thương phẩm ven biển tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2644/STNMT-QLMT ngày 13/09/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường dẫn vào nhà máy rác tỉnh Trà Vinh”

  Công văn số 2513/STNMT-QLMT ngày 29/08/2022

Lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh”

  Công văn số 2375/STNMT-QLMT ngày 16/08/2022

góp ý dự thảo hướng dẫn Quyết định ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt

  Công văn số 1101/STNMT-CNTT ngày 18/04/2022

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành đơn giá hoạt động Ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

  Công văn số 1568/STNMT-CNTT ngày 13/06/2022

v/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh