Văn bản - Văn bản lấy ý kiến

TỔNG CỘNG: 22 VĂN BẢN
  Công văn số 175/STNMT-QLMT ngày 19/01/2023

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường nối Quốc lộ 60 – Quốc lộ 54, huyện Tiểu Cần”

  Công văn số 142/STNMT-QLĐĐ ngày 17/01/2023

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (lần 2) (Do khi phát hành Văn này này, Sở Tài nguyên mới nhận được văn bản phản hồi của 04 đơn vị Sở VHTTDL, Sở LĐTBXH, Sở KHCN, Sở GDĐT nên khi 04 đơn vị nhận được VB này vui lòng bỏ qua)

  Công văn số 3521/STNMT-CNTT ngày 21/11/2022

V/v lấy ý kiến dự thảo 02 Quyết định ban hành đơn giá

  Công văn số 2835/STNMT-QLMT ngày 27/09/2022

Lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng Đường huyện 37 kéo dài từ giáp Đường huyện 04, xã Nhị Long Phú đến giáp Đường huyện 01, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long”

  Công văn số 2737/STNMT-QLMT ngày 20/09/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư nuôi nghêu thương phẩm ven biển tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2644/STNMT-QLMT ngày 13/09/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường dẫn vào nhà máy rác tỉnh Trà Vinh”

  Công văn số 2513/STNMT-QLMT ngày 29/08/2022

Lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh”

  Công văn số 2375/STNMT-QLMT ngày 16/08/2022

góp ý dự thảo hướng dẫn Quyết định ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt

  Công văn số 1101/STNMT-CNTT ngày 18/04/2022

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành đơn giá hoạt động Ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

  Công văn số 1568/STNMT-CNTT ngày 13/06/2022

v/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1578/STNMT-QLĐĐ ngày 13/06/2022

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ngưng hiệu lực một phần của Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 976/STNMT-QLMT ngày 14/04/2022

Lấy ý kiến tham vấn HS Báo cáo ĐTM DA Xây dựng Công viên xã Trường Long Hòa

  Công văn số 538/STNMT-QLMT ngày 03/03/2022

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ độ cao bờ kênh cấp II trên địa bàn xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành và vận chuyển đất dôi dư từ hạ độ cao”

  Công văn số 3525/STNMT-QLMT ngày 06/12/2021

Lấy ý kiến 02 dự thảo QĐ của UBT đơn giá thu gom, xử lý rác

  Công văn số 5605/BTNMT-VP ngày 13/09/2021

V/v đăng tải trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo