Văn bản - Văn bản hướng dẫn

TỔNG CỘNG: 13 VĂN BẢN
  Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020

Về việc ban hành Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt

  Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020

Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

  Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020

QĐ BS Bảng giá đất 05 năm 2020-2024 ban hành kèm theo QĐ 35 ngày 20/12/2019 của UBT

  Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020

ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

  Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020

QĐ Quy định giá tính thuế TN đối với TNTN 2021 TTV

  Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020

Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

  Thông tư số 12/2020/TT-BTNMT ngày 30/09/2020

ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

  Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12/4/2016

Quy định mức trích và phân chia tỷ lệ % đảm bảo kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị định số 05/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Thông tư số 08/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

  Thông tư số 07/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

  Thông tư số 06/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

  Công văn số 738/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục về đất đai