Văn bản - Văn bản hướng dẫn

TỔNG CỘNG: 1 VĂN BẢN
  Công văn số 738/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục về đất đai