Văn bản - Văn bản hướng dẫn

TỔNG CỘNG: 31 VĂN BẢN
  Công văn số 2879/STNMt-QLĐĐ ngày 06/10/2021

thực hiện Công văn số 2156/TCQLĐĐ-CSPC ngày 28/9/2021 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc hướng dẫn việc thực hiện quy định Nghị định số 148/2020/NĐ-CP

  Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/04/2020

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

  Hướng dẫn số 05/HD-STNMT ngày 30/09/2021

Hướng dẫn về việc lập phương án vận chuyển đất, cát dôi dư sau khi thực hiện cải tạo đất nông nghiệp

  Hướng dẫn số 04/HD-STNMT ngày 13/09/2021

Hướng dẫn tạm thời việc xử lý xác động vật do dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2562/STNMT-QLĐĐ ngày 09/09/2021

Tăng cường quản lý nhà Nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

  Thông tư số 2353/TCMT-QLCL ngày 16/08/2021

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT đối với hoạt động quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục

  Công văn số 963/STNMT-QLĐĐ ngày 29-04-2021

Về việc hướng dẫn lập hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, ký kết hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Thông tư số 11/2021//TT-BTNMT ngày 06/08/2021

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 30/07/2021

Về việc ban hành Quy chế phối hợp đăng ký danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chuyển mục đích sử dụng rừng sang sử dụng vào mục đích khác hàng năm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ks)

  Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2016

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

  Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/05/2021

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở TN&MT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện

  Hướng dẫn số 03/HD-STNMT ngày 22/07/2021

Hướng dẫn Về việc quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021

Ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

  Công văn số 1876/STNMT-VP ngày 16/07/2021

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

  Kế hoạch số 41/KH-STNMT ngày 30/06/2021

Khắc phục hạn chế KQ đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị và HCCC về quản trị môi trường