Văn bản - Văn bản hướng dẫn

TỔNG CỘNG: 6 VĂN BẢN
  Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12/4/2016

Quy định mức trích và phân chia tỷ lệ % đảm bảo kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị định số 05/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Thông tư số 08/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

  Thông tư số 07/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

  Thông tư số 06/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

  Công văn số 738/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục về đất đai