Văn bản - Văn bản điều hành

TỔNG CỘNG: 52 VĂN BẢN
  Quyết định số 1417/QĐ-HĐKHCN ngày 20/10/2020

QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Công nghệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

Về việc công nhận xã Nhị Long, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

  Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

Về việc công nhận xã Bình Phú, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

  Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

Về việc công nhận xã Huyền Hội, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

  Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/07/2020

Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

  Quyết định số 1241/QĐ-STNMT ngày 16/9/2020

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

  Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 07/09/2020

Phê duyệt chiều rộng, ranh giới các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 06/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

  Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

  Quyết định số 1854/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2020

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, khai thác nước dưới đất tại Nhà máy nước thị xã Duyên Hải, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, lưu lượng 10.000m3/ngày đêm

  Công văn số 1961/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/8/2020

Cung cấp thông tin các đơn vị tư vấn về thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

  Quyết định số 1756/QĐ-STNMT ngày 11/8/2020

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 963-CV/TU ngày 29/7/2020

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

Ban hành tiêu chí đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2983/UBND-KGVX ngày 30/7/2020

Thực hiện thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7//2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ