Văn bản - Văn bản điều hành

TỔNG CỘNG: 178 VĂN BẢN
  Công văn số 798/STNMT-QLMT ngày 24/03/2023

Phổ biến Thông tư ban hành QCKTQG về chất lượng môi trường xung quanh

  Công văn số 788/STNMT-QLĐĐ ngày 23/03/2023

Công văn gửi Sở Thông tin và truyền thông hỗ trợ đăng tải dự thảo NQ sử đổi, điều chỉnh bổ sung bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh lên cổng thông tin của tỉnh

  Công văn số 695/STNMT-QLMT ngày 15/03/2023

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 499/vp-nn ngày 07/03/2023

V/v chuyển Quyết định số 124/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng (KS)

  Công văn số 585/STNMT-QLMT ngày 06/03/2023

Triển khai thực hiện KH quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 476/STNMT-QLMT ngày 24/02/2023

Phổ biến Báo cáo hiện trạng MT Quốc gia năm 2021

  Công văn số 452/STNMT-QLTNB ngày 22/02/2023

Cv v/v triển khai thực hiện Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 397/STNMT-QLMT ngày 20/02/2023

chuyển giao sản phẩm Dự án “Đánh giá hiện trạng và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

  Công văn số 398/STNMT-QLMT ngày 20/02/2023

chuyển giao sản phẩm Dự án “Điều tra hiện trạng phát sinh rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đề xuất biện pháp giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế phù hợp với điều kiện kinh tế Trà Vinh”

  Công văn số 382/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 17/02/2023

về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 141/STNMT-QLMT ngày 17/01/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy điện gió Đông Thành 2”

  Công văn số 193/UBND-KGVX ngày 13/01/2023

V/v tăng cường phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

  Kết luận số 01/KL-STNMT ngày 13/01/2023

Kết luận thanh tra đói với CT Giày da Mỹ Phong

  Công văn số 48/STNMT-QLTNB ngày 06/01/2023

CV triển khai Kế hoạch số 92/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương

  Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 30/12/2022

Ban hành đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh