Văn bản - Văn bản điều hành

TỔNG CỘNG: 108 VĂN BẢN
  Công văn số 5540/UBND-KGVX ngày 22/10/2021

V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

  Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 12/10/2021

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 4782/UBND-THNV ngày 04/10/2021

Uốn nắn công tác phòng, chống dịch Covid-19

  Công văn số 2819/STNMT-QLTNB ngày 30/09/2021

đề nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 17/9/2021về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao khôngđược san lấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1851/STTTT-BCVTCNTT ngày 24/09/2021

Tuyên truyền, phổ biến Công văn số 1281/CATTT-QHPT ngày 22/9/2021 của Cục An toàn thông tin

  Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 17/09/2021

Về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/09/2021

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2457/STNMT-QLĐĐ ngày 30/08/2021

Triển khai thực hiện Thông tư 09 ngày 30/6/2021 của Bộ Trưởng BTNMT

  Công văn số 3787/UBND-KGVX ngày 30/08/2021

Tiếp tục thực hiện giảng cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  Quyết định số 1407/QĐ-TTg ngày 16/08/2021

Về việc phê duyệt đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương

  Công văn số 3442/UBND-KGVX ngày 16/08/2021

Thực hiện công văn 181-CV/TU ngày 16/08/2021 của Thường trực tỉnh ủy

  Công văn số 3405/UBND-KGVX ngày 14/08/2021

Về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/08/2021 của chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/07/2021

Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam

  Quyết định số 3127/UBND-KGVX ngày 02/08/2021

Về việc tuyên truyền xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chóng dịch bệnh (covid-19)

  Quyết định số 163/QĐ-BCĐ ngày 02/08/2021

Về việc kết thúc thời gian thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19