Văn bản - Văn bản điều hành

TỔNG CỘNG: 154 VĂN BẢN
  Quyết định số 1472/QĐ-STNMT ngày 29/09/2022

Ban hành các điều kiện xét chọn đặt hàng hang mục Số hoá tài liệu (số hoá bản đồ địa chính huyện Châu Thành, huyện Cầu Kè)

  Quyết định số 1391/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát thuộc xã Đức Mỹ và Đại Phước, Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)

  Quyết định số 1389/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, h Càng Long, TTV (Mỏ 1a)

  Công văn số 2638/STNMT-QLMT ngày 12/09/2022

Triển khai công tác BVMT nông thôn theo Luật BVMT

  Công văn số 4072/UBND-KGVX ngày 09/09/2022

V/v sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

  Công văn số 2591/STNMT-QLĐĐ ngày 07/09/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2538/STNMT-QLTNB ngày 30/08/2022

thực hiện Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 24/08/2022

Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

  Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 24/08/2022

Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang

  Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 24/08/2022

Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản, cát sang lấp II trên sông Cổ Chiên, thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1225/QĐ-STNMT ngày 04/07/2022

Về việc phê duyệt đề án đóng cửa khoáng sản cát sang lấp IV, trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2456/STNMT-VP ngày 23/08/2022

Triển khai, thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 3382/UBND-KGVX ngày 05/08/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  Công văn số 450-CV/TU ngày 25/07/2022

V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh

  Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 22/07/2022

Công bố mới Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường