Văn bản - Văn bản điều hành

TỔNG CỘNG: 132 VĂN BẢN
  Công văn số 1421/STNMT-QLMT ngày 27/05/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy điện gió Đông Thành 2”

  Nghị định số 14/VBHN-BTNMT ngày 16/05/2022

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)

  Công văn số 1949/UBND-NN ngày 17/05/2022

V/v thực hiện Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 1239/STNMT-QLTNB ngày 10/05/2022

CV phổ biến Quyết định số 853/QĐ-BTNMT ngày 25/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 1764/UBND-KGVX ngày 04/05/2022

Về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa

  Quyết định số 453/QĐ-STNMT ngày 01/04/2022

Quyết định ban hành các điều kiện đặt hàng thực hiện Kế hoạch Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin 2022

  Công văn số 901/STNMT-VP ngày 05/04/2022

V/v công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 710/TCMT-MTMN ngày 23/03/2022

V/v phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa và tổ chức thực hiện việc ứng phó sự cố, kiểm soát ô nhiễm theo các quy định mới ban hành

  Quyết định số 453/QĐ-STNMT ngày 01/04/2022

Quyết định ban hành các điều kiện đặt hàng thực hiện Kế hoạch Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin 2022

  Quyết định số 418/QĐ-STNMT ngày 27/03/2022

Ban hành Quy chế Quản lý khai thác chia sẽ Hệ thông cung cấp thông tin đất đai trên web

  Công văn số 761/STNMT-QLMT ngày 23/03/2022

Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà

  Công văn số 163/STNMT-TTr ngày 19/01/2022

Phổ biến triển khai TH NQ 04 của CP

  Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2022

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Sơn, địa chỉ: Khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 62/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022

Quyết định ban hành khung tiêu chí đặt hàng thực hiện quan trắc môi trường TTV năm 2022

  Công văn số 97/UBND-KGVX ngày 07/01/2022

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của virus SAR-COV-2