Văn bản - Văn bản điều hành

TỔNG CỘNG: 78 VĂN BẢN
  Nghị quyết số 03/NQ-HĐND-K9 ngày 19/03/2021

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(không gửi giấy)

  Quyết định số 461/QĐ-BTNMT ngày 17/03/2021

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

  Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 08/02/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành

  Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 04/02/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Duyên Hải

  Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tiểu Cần

  Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 25/01/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cầu Ngang

  Quyết định số 130/QD-UBND ngày 20/01/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Duyên Hải

  Quyết định số 85/QD-UBND ngày 13/01/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cầu Kè

  Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021

Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển

  Công văn số 244//SYT-NVY ngày 30/01/2021

V/v khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

  Quyết định số 79/QĐ-BTNMT ngày 18/01/2021

Về việc phê duyệt 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020.

  Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020

QĐ Quy định mức thu tiền SD KV biển đối với hoạt động khai thác, SD TN biển 2021 TTV

  Quyết định số 2882/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2020

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020”

  Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT ngày 30/11/2020

ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

  Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại