Văn bản - Văn bản điều hành

TỔNG CỘNG: 68 VĂN BẢN
  Quyết định số 79/QĐ-BTNMT ngày 18/01/2021

Về việc phê duyệt 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020.

  Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020

QĐ Quy định mức thu tiền SD KV biển đối với hoạt động khai thác, SD TN biển 2021 TTV

  Quyết định số 2882/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2020

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020”

  Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT ngày 30/11/2020

ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

  Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

  Chỉ thị số 41-CT-TTg ngày 01/12/2020

Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

  Công văn số 4910/UBND-KGVX ngày 03/12/2020

V/v thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

  Công văn số 4910/UBND-KGVX ngày 03/12/2020

V/v thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2020

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐTTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

  Công văn số 2782/STNMT-CCBVMT ngày 20/11/2020

Phổ biến QĐ 3571 ngày 29/10/2020 của UBT về phê duyệt BC hiện trạng MT TTV 05 năm (2016-2020)

  Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuậtkiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám

  Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 30/10/2020

QĐ giải thể VP BĐKH thuộc BCĐ Chương trình UPBĐKH TTV

  Thông tư số 11/2020/TT-BTNMT ngày 30/09/2020

Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia

  Quyết định số 3612/GP-UBND ngày 03/11/2020

QĐ Phê duyệt tiền CQ khai thác TNN của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh tại ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh-HCT

  Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 03/11/2020

QĐ Phê duyệt tiền CQ khai thác TNN của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh xã Mỹ Chánh-HCT