Văn bản - Văn bản điều hành

TỔNG CỘNG: 40 VĂN BẢN
  Công văn số 963-CV/TU ngày 29/7/2020

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

Ban hành tiêu chí đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2983/UBND-KGVX ngày 30/7/2020

Thực hiện thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7//2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 16/7/2020

Ban hành quy chế phối hợp giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai,, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện với UBND cấp xã trong việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2020

Điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 1752/STNMT-VP ngày 27/7/2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND; 05/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)

  Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 30/6/2020

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

Quyết định chủ trương chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1690/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 17/7/2020

Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 9/7/2020

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 1/7/2020

Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT ngày 1/7/2020

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 06 tháng đầu năm 2020

  Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 8/6/2020

Phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Danh mục vùng hạn chế khai thác nước duới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh