Văn bản - Thông báo

TỔNG CỘNG: 185 VĂN BẢN
  Thông báo số 299/TB-STNMT ngày 07/06/2023

Về việc chọn Đơn vị tư vấn lập Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 297/TB-STNMT ngày 06/06/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh (Lần 4)

  Thông báo số 295/TB-STNMT ngày 05/06/2023

Về việc mời chào giá thiết bị Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 278/TB-STNMT ngày 29/05/2023

Về việc mời đơn vị tham gia gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Sửa chữa nhà làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 17/TB-CNTT ngày 29/05/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 273/TB-STNMT ngày 24/05/2023

Về việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ

  Thông báo số 274/TB-STNMT ngày 24/05/2023

Thông báo mời chào giá lắp đặt điểm tập kết chất thải lần 02

  Thông báo số 266/TB-STNMT ngày 23/05/2023

Về việc mời chào giá thực hiện Gói thầu số 01: Sửa chữa, thiết kế in Decal và lợp mới 06 bảng pano tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 Kế hoạch: Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 25/TB-VPĐKĐĐ ngày 18/05/2023

V/v tuyển dụng viên chức năm 2023 theo hình thức tiếp nhận vào làm viên chức

  Thông báo số 233/TB-STNMT ngày 12/05/2023

Về việc mời chào giá lắp đặt điểm tập kết chất thải

  Thông báo số 36/TB-SYT ngày 29/04/2023

Về cấp độ dịch của tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế

  Thông báo số 213/TB-STNMT ngày 27/04/2023

Về việc mời chào giá lập dự toán Kế hoạch nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn

  Thông báo số 211/TB-STNMT ngày 25/04/2023

Thông báo công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 20/TB-TTPTQĐ ngày 21/04/2023

thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá