Văn bản - Thông báo

TỔNG CỘNG: 148 VĂN BẢN
  Thông báo số 21/TB-STNMT ngày 31/01/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án Đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 103/STTTT-BCVTCNTT ngày 16/01/2023

V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ vốn đối với DNNVV theo quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021

  Thông báo số 16/TB-STNMT ngày 16/01/2023

Về việc mời tham gia lập đề cương dự án Xây dựng quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗtrợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 11/TB-STNMT ngày 11/01/2023

Thông báo mời tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 03/TB-STNMT ngày 04/01/2023

Về việc chọn đơn vị tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

  Thông báo số 595/TB-STNMT ngày 26/12/2022

Về việc mời tham gia thực hiện Gói thầu: Tư vấn kiểm định/giám định thiết bị

  Thông báo số 305/TB-UBND ngày 13/12/2022

Về việc treo cờ Tổ quốc nghỉ tết Dương lịch năm 2023

  Thông báo số 24/TB-TTPTQĐ ngày 15/11/2022

Trung tâm phát triển quỷ đất thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

  Thông báo số 540/TB-STNMT ngày 14/11/2022

Thông báo mời đơn vị tham gia định giá đất cụ thể và xác định giá trị tài sản khu đất P1, tptv (lần 2)

  Thông báo số 539/TB-STNMT ngày 14/11/2022

Mời tham gia lập Đề cương Dự án Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển (lần 2)

  Thông báo số 518/TB-STNMT ngày 04/11/2022

Về việc mời tham gia thực hiện gói thầu Hiệu chuẩn, kiểm định 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục; kế hoạch Quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục (bao gồm cả vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định)

  Thông báo số 530/TB-STNMT ngày 08/11/2022

Chọn đơn vị tư vấn tham gia xác định giá đất khu ông Bình

  Thông báo số 470/TB-STNMT ngày 18/10/2022

Thông báo mời đơn vị tham gia lập dự án Xây dựng CSDL nền địa lý

  Thông báo số 460/TB-STNMT ngày 10/10/2022

Chọn đơn vị tư vấn lập phương án điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (QĐ 35)

  Thông báo số 456/TB-STNMT ngày 07/10/2022

Chọn đơn vị tư vấn tham gia lập DA Đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc