Văn bản - Lịch tiếp công dân

TỔNG CỘNG: 25 VĂN BẢN
  Thông báo số 131/TB-STNMT ngày 04/04/2022

Tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022

  Thông báo số 85/TB-STNMT ngày 07/03/2022

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022

  Thông báo số 49/TB-STNMT ngày 07/02/2022

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022

  Thông báo số 04/TB-STNMT ngày 06/01/2022

Tiếp công dân định kỳ Tháng 01 năm 2022

  Thông báo số 61/TB-VPĐKĐĐ ngày 16/12/2021

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 của VPĐK

  Thông báo số 577/TB-STNMT ngày 15/12/2021

Lịch tiếp công dân năm 2022

  Thông báo số 567/TB-STNMT ngày 06/12/2021

Tiếp công dân định kỳ T12 năm 2021

  Thông báo số 513/TB-STNMT ngày 03/11/2021

Tiếp công dân định kỳ T11/2021

  Thông báo số 460/TB-STNMT ngày 04/10/2021

Tiếp công dân định kỳ Tháng 10 năm 2021

  Thông báo số 411/TB-STNMT ngày 01/09/2021

Tiếp công dân định kỳ T9 năm 2021

  Thông báo số 379/TB-STNMT ngày 03/08/2021

Tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021

  Thông báo số 301/TB-STNMT ngày 08/07/2021

Thông báo tiếp công dân định kỳ T7 năm 2021

  Thông báo số 249/TB-STNMT ngày 07/06/2021

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021

  Thông báo số 164/TB-STNMT ngày 07/05/2021

Tiếp công dân định kỳ T5 năm 201 (K gửi bản giấy)

  Thông báo số 127/TB-STNMT ngày 07/04/2021

Thông báo tiếp công dân định kỳ T4 năm 2021