Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 120 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 10/LCT-STNMT ngày 14/03/2022

Lịch công tác tuàn của BLĐ STNMT từ 14/03 đến 18/3/2022

  Lịch làm việc số 09/LCT-STNMT ngày 07/03/2022

Lịch công tác tuàn của BLĐ STNMT từ 07/03 đến 11/3/2022

  Lịch làm việc số 08/LCT-STNMT ngày 28/02/2022

Lịch công tác tuàn của BLĐ STNMT từ 28/02 đến 04/3/2022

  Lịch làm việc số 07/LCT-STNMT ngày 21/02/2022

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 21 đến 26/02/2022

  Lịch làm việc số 06/LCT-STNMT ngày 14/02/2022

Lịch công tác tuần của LĐ STNMT từ 14 đến 18/02/2022

  Lịch làm việc số 05/LCT-STNMT ngày 08/02/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 07 đến 11/02/2022

  Lịch làm việc số 04/LCT-STNMT ngày 24/01/2022

Lịch công tác của BLĐ Sở từ ngày 24 đến 28/01/2022

  Lịch làm việc số 03/LCT-STNMT ngày 17/01/2022

Lịch công tác của BLĐ Sở từ ngày 17 đến 21/01/2022

  Lịch làm việc số 02/LCT-STNMT ngày 10/01/2022

Lịch công tác LĐ STNMT Từ ngày 10 đến ngày 14/01/2022

  Lịch làm việc số 01/LCT-STNMT ngày 04/01/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 03 đến 07/01/2022

  Lịch làm việc số 52/LCT-STNMT ngày 27/12/2021

Lịch công tác LĐ STNMT từ 27 đến 31/12/2021

  Lịch làm việc số 51/LCT-STNMT ngày 20/12/2021

Lịch công tác LĐ STNMT từ 20 đến 24/12/2021

  Lịch làm việc số 49/LCT-STNMT ngày 06/12/2021

Lịch công tác tuần LĐ STNMT từ 06/12 đến 10/12/2021

  Lịch làm việc số 48/LCT-STNMT ngày 29/11/2021

Lịch công tác tuần LĐ STNMT từ 29/11 đến 03/12/2021

  Lịch làm việc số 47/LCT-STNMT ngày 22/11/2021

Lịch công tác LĐ STNMT từ 22 đến 26/11/2021)