Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 19 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 24/LCT-STNMT ngày 29/6/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020

  Lịch làm việc số 23/LCT-STNMT ngày 22/6/2020

Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 22 đến ngày 26/6/2020

  Lịch làm việc số 22/LCT-STNMT ngày 15/6/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 15 đến ngày 19/6/2020

  Lịch làm việc số 21/LCT-STNMT ngày 8/6/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 08 đến ngày 12/6/2020

  Lịch làm việc số 20/LCT-STNMT ngày 01/6/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ 01 đến 05/6/2020

  Lịch làm việc số 19/LCT-STNMT ngày 25/5/2020

Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 25 đến 29/5/2020

  Lịch làm việc số 18/LCT-STNMT ngày 18/5/2020

Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 18 đến ngày 22/5/2020

  Lịch làm việc số 17/LCT-STNMT ngày 11/5/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 11 đến ngày 15/5/2020

  Lịch làm việc số 16/LCT-STNMT ngày 04/5/2020

Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ 04 đến 08/5/2020

  Lịch làm việc số 15/LCT-STNMT ngày 24/4/2020

Lịch công tác của Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 27 đến ngày 01/5/2020

  Lịch làm việc số 14/LCT-STNMT ngày 20/4/2020

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 20 đến ngày 26/4/2020

  Lịch làm việc số 13/LCT-STNMT ngày 13/04/2020

Lịch công tác của ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020

  Lịch làm việc số 12/LCT-STNMT ngày 06/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 06 đến ngày 10/4/2020

  Lịch làm việc số 11/LCT-STNMT ngày 30/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 30 đến ngày 03/4/2020

  Lịch làm việc số 10/LCT-STNMT ngày 23/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020