Văn bản - Lịch làm việc của lãnh đạo

TỔNG CỘNG: 49 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 04/LCT-STNMT ngày 25/01/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 25 đếnn 29/01/2020

  Lịch làm việc số 03/LCT-STNMT ngày 18/01/2021

Lịch công tác của BLĐ STBNMT từ 18 đến 22/01/2021

  Lịch làm việc số 02/LCT-STNMT ngày 11/01/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 11 đến 15/01/2021

  Lịch làm việc số 01/LCT-STNMT ngày 04/01/2021

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 04 đến 08/01/2020 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 50/LCT-STNMT ngày 28/10/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 28/12//2020 đến 01/01/2021 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 49/LCT-STNMT ngày 21/12/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 21 đến 25/12/2020 (K gửi bản giấy)

  Thông báo số 292/TB-STNMT ngày 17/12/2020

Lịch tiếp công dân năm 2021

  Lịch làm việc số 48/LCT-STNMT ngày 14/12/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 14 đến 18/12/2020 (K gửi bản giấy)

  Lịch làm việc số 47/LCT-STNMT ngày 07/12/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 07 đến 12/12/2020

  Lịch làm việc số 46/LCT-STNMT ngày 30/11/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 30 đến 05/12/2020

  Lịch làm việc số 45/LCT-STNMT ngày 23/11/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 23 đến 27/11/2020

  Lịch làm việc số 43/LCT-STNMT ngày 09/11/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 09 đến 13/11/2020

  Lịch làm việc số 42/LCT-STNMT ngày 02/11/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 02 đến 06/11/2020

  Lịch làm việc số 41/LCT-STNMT ngày 26/10/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 26 đến 31/10/2020

  Lịch làm việc số 40/LCT-STNMT ngày 19/10/2020

Lịch công tác của BLĐ STNMT từ 19 đến 23/10/2020