Văn bản - Hủy GCN quyền sử dụng đất

TỔNG CỘNG: 1211 VĂN BẢN
  Quyết định số 490/QĐ-STNMT ngày 12/04/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Thạch Thị Vân, đất tọa lạc tại xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 489/QĐ-STNMT ngày 12/04/2021

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Bùi Quang Vinh, đất tọa lạc tại ấp Hòa Hưng, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 487/QĐ-STNMT ngày 09/04/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Văn Danh, đất tọa lạc tại ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 486/QĐ-STNMT ngày 08/04/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Kim Thị Thư, đất tọa lạc tại ấp I, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 485/QĐ-STNMT ngày 08/04/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Lâm Thị Thiên, đất tọa lạc tại ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ (nay là xã Hiệp Mỹ Tây), huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 483/QĐ-STNMT ngày 07/04/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Lê Thị Diệu Hiền, đất tọa lạc tại Khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 482/QĐ-STNMT ngày 07/04/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Cưu, đất tọa lạc tại ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 481/QĐ-STNMT ngày 07/04/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Đoàn Tí Hon, đất tọa lạc tại ấp Bào Sen, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 480/QĐ-STNMT ngày 07/04/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Thạch Lượm, đất tọa lạc tại ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 479/QĐ-STNMT ngày 07/04/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Trần Hồng Ly, đất tọa lạc tại ấp Long Bình, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 478/QĐ-STNMT ngày 07/04/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Đặng Thị Chói và ông Nguyễn Văn Triệu, đất tọa lạc tại ấp Phú Hòa, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 470/QĐ-STNMT ngày 06/04/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Mười, đất tọa lạc tại Khóm 3, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 469/QĐ-STNMT ngày 06/04/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lâm Văn Lộc, đất tọa lạc tại xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 468/QĐ-STNMT ngày 06/04/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lý Văn Thành, đất tọa lạc tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 467/QĐ-STNMT ngày 06/04/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Văn Điện, đất tọa lạc tại ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh