Văn bản - Hủy GCN quyền sử dụng đất

TỔNG CỘNG: 1816 VĂN BẢN
  Quyết định số 1240/QĐ-STNMT ngày 14/10/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phạm Văn Dô, đất tọa lạc tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1239/QĐ-STNMT ngày 14/10/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1, 2) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Mai Thị Chấp, đất tọa lạc tại thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1238/QĐ-STNMT ngày 14/10/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Đặng Văn Bốn và bà Nguyễn Thị Lượm đất tọa lạc tại Ấp 16, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1237/QĐ-STNMT ngày 14/10/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trần Ánh Hồng, đất tọa lạc tại ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1236/QĐ-STNMT ngày 14/10/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Trần Thị Chiểu, đất tọa lạc tại xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1292/QĐ-STNMT ngày 25/10/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Hữu Sơn, đất tọa lạc tại ấp Kim Hòa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1291/QĐ-STNMT ngày 25/10/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Hữu Sơn, đất tọa lạc tại ấp Kim Hòa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1290/QĐ-STNMT ngày 25/10/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Lệ Dung, đất tọa lạc tại ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1289/QĐ-STNMT ngày 25/10/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Thạch Thị Sương, đất tọa lạc tại xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1286/QĐ-STNMT ngày 22/10/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Út, đất tọa lạc tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1285/QĐ-STNMT ngày 22/10/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Trần Thị Tiếng, đất tọa lạc tại ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1284/QĐ-STNMT ngày 22/10/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Đoàn Thị Tho, đất tọa lạc tại ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1283/QĐ-STNMT ngày 22/10/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Trần Mỹ Dung, đất tọa lạc tại ấp Chăng Mật, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1282/QĐ-STNMT ngày 22/10/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Kim Thủy Liên, đất tọa lạc tại Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1281/QĐ-STNMT ngày 22/10/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Trần Mỹ Dung, đất tọa lạc tại ấp Chăng Mật, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh