Văn bản - Hủy GCN quyền sử dụng đất

TỔNG CỘNG: 446 VĂN BẢN
  Quyết định số 1288/QĐ-STNMT ngày 28/09/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Trung, đất tọa lạc tại ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1287/QĐ-STNMT ngày 28/09/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ La Thanh Mỹ, đất tọa lạc tại ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1286/QĐ-STNMT ngày 28/09/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Kim Thị Sa Rươne, đất tọa lạc tại ấp Trà Sất B, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1285/QĐ-STNMT ngày 28/09/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Trần Văn Thảnh, đất tọa lạc tại ấp Bào Bèo, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1284/QĐ-STNMT ngày 28/09/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Thạch Thị Hiên, đất tọa lạc tại ấp Ba Sát, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1283/QĐ-STNMT ngày 28/09/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Chanh, đất tọa lạc tại ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1282/QĐ-STNMT ngày 28/09/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho ông Thạch Dươne, đất tọa lạc tại ấp Ba Sát, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1259/QĐ-STNMT ngày 21/9/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Long, đất tọa lạc tại ấp Hạ, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1258/QĐ-STNMT ngày 21/9/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Thạch Sung, đất tọa lạc tại ấp Rạch Cá, xã Hàm Giang (này là xã Hàm Tân), huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1257/QĐ-STNMT ngày 21/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Thạch Thị Tha Qui, đất tọa lạc tại ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1254/QĐ-STNMT ngày 18/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1, 2) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trương Công Chiếm và bà Nguyễn Thị Hoàng, đất tọa lạc tại ấp Ngãi Lợi, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1253/QĐ-STNMT ngày 18/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hà Văn Rem, đất tọa lạc tại ấp Giồng Lớn A, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1252/QĐ-STNMT ngày 18/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cho ông Thạch Chét và bà Thạch Thị Thương, đất tọa lạc tại ấp Đại Trường, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1251/QĐ-STNMT ngày 18/9/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Thạch Dẹp, đất tọa lạc tại ấp Ba Trạch A, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1249/QĐ-STNMT ngày 18/9/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Hồng Dinh, đất tọa lạc tại ấp Bến Cát, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh