Văn bản - Công tác thanh kiểm tra

TỔNG CỘNG: 6 VĂN BẢN
  Kết luận số 17/KL-STNMT ngày 16/6/2020

Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao đối với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Kết luận số 16/KL-STNMT ngày 05/6/2020

Chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Trà Vinh

  Kết luận số 15/KL-STNMT ngày 05/6/2020

Chấp hành pháp luật về đất đai đối với Viễn thông Trà Vinh - Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam

  Kết luận số 14/KL-STNMT ngày 05/6/2020

Chấp hành pháp luật về đất đai đối với Bưu điện tỉnh Trà Vinh - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

  Kết luận số 12/KL-STNMT ngày 27/4/2020

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Kè

  Kết luận số 13/KL-STNMT ngày 27/4/2020

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Càng Long