Văn bản - Công khai ngân sách

TỔNG CỘNG: 16 VĂN BẢN
  Quyết định số 407/QĐ-STNMT ngày 1/4/2020

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

  Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Đăng ký đất đai

  Quyết định số 965/QĐ-STNMT ngày 21/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019

  Thông báo số 75/TB-STNMT ngày 30/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất

  Thông báo số 76/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Chi cục Bảo vệ môi trường

  Quyết định số 1538/QĐ-STNMT ngày 07/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Công bố công khai giao, bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018

  Thông báo số 89 ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 72/TB-STNMT ngày 27/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Biến đổi khí hậu

  Thông báo số 78/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Chi cục Quản lý đất đai

  Thông báo số 74/TB-STNMT ngày 30/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động năm 2019. Đơn vị được thông báo: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 73/TB-STNMT ngày 30/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Quyết định số 17/QĐ-CCBVMT ngày 08/4/2020 của Chi cục Bảo vệ môi trường

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019 của Chi cục Bảo vệ môi trường