Văn bản - Công khai ngân sách

TỔNG CỘNG: 21 VĂN BẢN
  Báo cáo số CKNS III ngày 15/10/2020

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2020

  Báo cáo số 03/VPS-CKNS ngày 10/7/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm năm 2020

  Báo cáo số 02/VPS-CKNS ngày 10/7/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020

  Báo cáo số 01/VPS-CKNS ngày 10/4/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020

  Quyết định số 953/QĐ-STNMT ngày 23/7/2020

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020

  Quyết định số 407/QĐ-STNMT ngày 1/4/2020

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

  Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Đăng ký đất đai

  Quyết định số 965/QĐ-STNMT ngày 21/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019

  Thông báo số 75/TB-STNMT ngày 30/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất

  Thông báo số 76/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Chi cục Bảo vệ môi trường

  Quyết định số 1538/QĐ-STNMT ngày 07/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Công bố công khai giao, bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018

  Thông báo số 89 ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 72/TB-STNMT ngày 27/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Biến đổi khí hậu

  Thông báo số 78/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Chi cục Quản lý đất đai