Văn bản - Tài nguyên nước

TỔNG CỘNG: 23 VĂN BẢN
  Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 23/04/2021

Phê duyệt Qui hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Giấy phép số 56/GP-BTNMT ngày 08/04/2021

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

  Bản tin số 4/2021 ngày 30/03/2021

BẢN TIN THÁNG 4/2021 DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Bản tin số 137/TNNQG-QT ngày 18/03/2021

Gửi bản thông tin thông báo TNN tháng 2 năm 2021

  Bản tin số 02/2021 ngày 01/03/2021

Bản tin tháng 03/2021 diễn biến tài nguyên nước tới đồng bằng sông Cửu Long

  Giấy phép số 05/GP-UBND ngày 12/01/2021

Giấy phép khai thác SD NDD TTNS VSMTNT xã Long Thới, huyện Tiểu Cần

  Giấy phép số 04/GP-UBND ngày 12/01/2021

Giấy phép khai thác SD NDD TTNS VSMTNT xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

  Giấy phép số 01/GP-UBND ngày 06/01/2021

GP khai thác SD NDĐ CTCP nước và MT DH xã Dân Thành,-TXDH

  Giấy phép số 53/GP-UBND ngày 27/12/2020

Giấy phép khai thác, SD NDĐ (CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh - xã Đa Lộc và xã Mỹ Chánh-HCT)

  Giấy phép số 52/GP-UBND ngày 17/12/2020

Giấy phép khai thác, SD NDĐ (CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh - xã Đa Lộc và xã Mỹ Chánh-HCT)

  Quyết định số 3612/GP-UBND ngày 03/11/2020

QĐ Phê duyệt tiền CQ khai thác TNN của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh tại ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh-HCT

  Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 03/11/2020

QĐ Phê duyệt tiền CQ khai thác TNN của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh xã Mỹ Chánh-HCT

  Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 03/11/2020

QĐ Phê duyệt tiền CQ khai thác TNN của CTCP Cấp thoát nuốc Trà Vinh ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc-HCT

  Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 07/09/2020

Phê duyệt chiều rộng, ranh giới các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1854/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2020

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, khai thác nước dưới đất tại Nhà máy nước thị xã Duyên Hải, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, lưu lượng 10.000m3/ngày đêm