Văn bản - Tài nguyên nước

TỔNG CỘNG: 10 VĂN BẢN
  Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 07/09/2020

Phê duyệt chiều rộng, ranh giới các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1854/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2020

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, khai thác nước dưới đất tại Nhà máy nước thị xã Duyên Hải, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, lưu lượng 10.000m3/ngày đêm

  Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 8/6/2020

Phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Danh mục vùng hạn chế khai thác nước duới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 3/6/2020

Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

  Công văn số 2378/BTNMT-TNN ngày 4/5/2020

Triển khai thực hiện Nghị đinh số 36/2020/NĐCP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

  Công văn số 456/STNMT-QLTNB ngày 06/3/2020

Danh sách các công ty danh nghiệp được UBND tỉnh được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

  Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018

Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

  Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

  Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh

Ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.