Văn bản - Tài nguyên nước

TỔNG CỘNG: 18 VĂN BẢN
  Giấy phép số 05/GP-UBND ngày 12/01/2021

Giấy phép khai thác SD NDD TTNS VSMTNT xã Long Thới, huyện Tiểu Cần

  Giấy phép số 04/GP-UBND ngày 12/01/2021

Giấy phép khai thác SD NDD TTNS VSMTNT xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

  Giấy phép số 01/GP-UBND ngày 06/01/2021

GP khai thác SD NDĐ CTCP nước và MT DH xã Dân Thành,-TXDH

  Giấy phép số 53/GP-UBND ngày 27/12/2020

Giấy phép khai thác, SD NDĐ (CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh - xã Đa Lộc và xã Mỹ Chánh-HCT)

  Giấy phép số 52/GP-UBND ngày 17/12/2020

Giấy phép khai thác, SD NDĐ (CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh - xã Đa Lộc và xã Mỹ Chánh-HCT)

  Quyết định số 3612/GP-UBND ngày 03/11/2020

QĐ Phê duyệt tiền CQ khai thác TNN của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh tại ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh-HCT

  Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 03/11/2020

QĐ Phê duyệt tiền CQ khai thác TNN của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh xã Mỹ Chánh-HCT

  Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 03/11/2020

QĐ Phê duyệt tiền CQ khai thác TNN của CTCP Cấp thoát nuốc Trà Vinh ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc-HCT

  Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 07/09/2020

Phê duyệt chiều rộng, ranh giới các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1854/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2020

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, khai thác nước dưới đất tại Nhà máy nước thị xã Duyên Hải, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, lưu lượng 10.000m3/ngày đêm

  Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 8/6/2020

Phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Danh mục vùng hạn chế khai thác nước duới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 3/6/2020

Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

  Công văn số 2378/BTNMT-TNN ngày 4/5/2020

Triển khai thực hiện Nghị đinh số 36/2020/NĐCP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

  Công văn số 456/STNMT-QLTNB ngày 06/3/2020

Danh sách các công ty danh nghiệp được UBND tỉnh được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất