Văn bản - Tài nguyên nước

TỔNG CỘNG: 47 VĂN BẢN
  Kết luận số 01/KL-STNMT ngày 13/01/2023

Kết luận thanh tra đói với CT Giày da Mỹ Phong

  Thông báo số 273/TB-STNMT ngày 17/06/2022

TB lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022” (lần 3)

  Thông báo số 234/TB-STNMT ngày 25/05/2022

Về việc lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022”

  Thông báo số 194/TB-STNMT ngày 29/04/2022

TB mời lập Đề cương Phương án “Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022”

  Thông báo số 114/TB-STNMT ngày 31/03/2022

Thông báo Về việc lập Đề cương Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

  Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021

Ban hành kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngậm nước giai đoạn 2021-2030

  Kết luận số 15/KL-STNMT ngày 23/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với Xí nghiệp Rạch lợp thuộc CT Trà Bắc

  Kết luận số 14/KL-STNMT ngày 23/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với CT Thủy sản Long Toàn

  Kết luận số 13/KL-STNMT ngày 23/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với CT J&H Vina

  Kết luận số 12/KL-STNMT ngày 23/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành pháp luật về TNN đối với CT WOO Sung Global Vina

  Bản tin số 11/2021 ngày 11/2021

BẢN TIN DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NỬA ĐẦU THÁNG 11/2021

  Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  Bản tin số 10/2021 ngày 10/2021

BẢN TIN DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NỬA CUỐI THÁNG 10/2021

  Bản tin số 10/2021 ngày 10/2021

BẢN TIN DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NỬA ĐẦU THÁNG 10/2021

  Bản tin số 09/2021 ngày 09/2021

BẢN TIN DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NỬA CUỐI THÁNG 9/2021