Văn bản - Tài nguyên nước

TỔNG CỘNG: 37 VĂN BẢN
  Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  Bản tin số 10/2021 ngày 10/2021

BẢN TIN DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NỬA CUỐI THÁNG 10/2021

  Bản tin số 10/2021 ngày 10/2021

BẢN TIN DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NỬA ĐẦU THÁNG 10/2021

  Bản tin số 09/2021 ngày 09/2021

BẢN TIN DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NỬA CUỐI THÁNG 9/2021

  Công văn số 2311/STNMT-QLTNB ngày 19/08/2021

V/v cung cấp danh sách các đơn vị hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

  Bản tin số 08/2021 ngày 16/08/2021

BẢN TIN DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NỬA CUỐI THÁNG 8/2021

  Bản tin số 07/2021 ngày 31/07/2021

BẢN TIN DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NỬA ĐẦU THÁNG 8/2021

  Bản tin số 07/2021 ngày 07/2021

BẢN TIN THÁNG NỬA CUỐI THÁNG 7/2021 DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Bản tin số 07/2021 ngày 07/2021

Bản tin tháng nửa đầu tháng 7/2021 diễn biến tài nguyên nước tới đồng bằng sông Cửu Long

  Bản tin số 6/2021 ngày 02/06/2021

BẢN TIN THÁNG NỬA ĐẦU THÁNG 6/2021 DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Thông báo số 175/TB-STNMT ngày 13/05/2021

Thông báo về việc lập Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh”

  Bản tin số 05/2021 ngày 06/05/2021

BẢN TIN THÁNG 5/2021 DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Nghị định số 02/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021

hợp nhất Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ với Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ

  Giấy phép số 59/GP-BTNMT ngày 13/04/2021

giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho Nhà máy điện Duyên Hải 2 của Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam

  Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 23/04/2021

Phê duyệt Qui hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050