Văn bản - Môi trường

TỔNG CỘNG: 123 VĂN BẢN
  Thông báo số 21/TB-STNMT ngày 31/01/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án Đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 16/TB-STNMT ngày 16/01/2023

Về việc mời tham gia lập đề cương dự án Xây dựng quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗtrợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 141/STNMT-QLMT ngày 17/01/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy điện gió Đông Thành 2”

  Quyết định số BC-GPMT-BVSN ngày 12/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở bệnh viện sản - nhi Trà Vinh

  Thông báo số 595/TB-STNMT ngày 26/12/2022

Về việc mời tham gia thực hiện Gói thầu: Tư vấn kiểm định/giám định thiết bị

  Công văn số 3956/STNMT-QLMT ngày 19/12/2022

phổ biến triển khai thực hiện Quyết định số 3323/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 53/GCN-BTNMT ngày 07/12/2022

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  Quyết định số 3603/STNMT-QLMT ngày 29/11/2022

Phổ biến QĐ ban hành KH của Bộ TNMT thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của TTCP

  Báo cáo số BC-GPMT-TTYT-CT ngày 11/2022

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH

  Công văn số 3436/STNMT-QLMT ngày 14/11/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư

  Báo cáo số BC-GPMT-CSCNHT ngày 11/2022

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ CHĂN NUÔI HEO THỊT TẬP TRUNG

  Báo cáo số BC-GPMT-TYTDH ngày 10/2022

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ DUYÊN HẢI

  Thông báo số 518/TB-STNMT ngày 04/11/2022

Về việc mời tham gia thực hiện gói thầu Hiệu chuẩn, kiểm định 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục; kế hoạch Quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục (bao gồm cả vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định)

  Báo cáo số BC-GPMT-NT-TPTV ngày 10/2022

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH (DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH)

  Quyết định số 1718/QĐ-STNMT ngày 02/11/2022

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch Quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục (bao gồm cả vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định)