Văn bản - Môi trường

TỔNG CỘNG: 20 VĂN BẢN
  Thông báo số 22/TB-STNMT ngày 14/01/2021

TB mời chào giá cung cấp mô hình thuê dịch vụ 100 camera giám sát môi trường

  Nghị định số 10/VBHN-BTNMT ngày 24/12/2020

Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

  Quyết định số 2882/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2020

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020”

  Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

  Chỉ thị số 41-CT-TTg ngày 01/12/2020

Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

  Thông báo số 285/TB-STNMT ngày 08/12/2020

Thông báo về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết nghiệp vụ: Xây dựng đánh giá dịch vụ thu gôm, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2782/STNMT-CCBVMT ngày 20/11/2020

Phổ biến QĐ 3571 ngày 29/10/2020 của UBT về phê duyệt BC hiện trạng MT TTV 05 năm (2016-2020)

  Báo cáo số BC-HTMT-2016-2020 ngày 2020

Báo cáo hiện trang môi trường 2016-2020

  Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 29/10/2020

Về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh 05 năm (2016-2020)

  Báo cáo số 6351/BTNMT-TCMT ngày 11/11/2020

Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019

  Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/08/2020

Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c Khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 20/07/2019 của Chính phủ về bảo tồn và bảo vệ bền vững các vùng đất ngập nước

  Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

  Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 1/7/2020

Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải