Văn bản - Môi trường

TỔNG CỘNG: 44 VĂN BẢN
  Thông báo số 482/TB-STNMT ngày 19/10/2021

Chọn đơn vị tư vấn HSMT DA Mở rộng nâng cấp quan trắc MT thông minh

  Hướng dẫn số 04/HD-STNMT ngày 13/09/2021

Hướng dẫn tạm thời việc xử lý xác động vật do dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1407/QĐ-TTg ngày 16/08/2021

Về việc phê duyệt đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương

  Thông tư số 2353/TCMT-QLCL ngày 16/08/2021

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT đối với hoạt động quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục

  Luật số 72/2020/QH14 ngày 2020

Luật bảo vệ môi trường 2020

  Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/07/2021

Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam

  Hướng dẫn số 03/HD-STNMT ngày 22/07/2021

Hướng dẫn Về việc quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 322/TB-STNMT ngày 21/07/2021

Thông báo mời chào giá tham gia thực hiện gói thầu Hiệu chuẩn, kiểm định 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

  Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021

Ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

  Kế hoạch số 41/KH-STNMT ngày 30/06/2021

Khắc phục hạn chế KQ đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị và HCCC về quản trị môi trường

  Công văn số 1539/STNMT-QLMT ngày 22/06/2021

Hướng dẫn TH kê khai nộp phí BVMT theo NĐ 53 ngày 05/5/2020 của CP

  Thông báo số 277/TB-STNMT ngày 21/06/2021

Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho Dự án; Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2

  Quyết định số 834/QĐ-STNMT ngày 15/06/2021

Về việc điều chỉnh thời gian đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT

  Quyết định số 817/QĐ-STNMT ngày 14/06/2021

Phê duyệt E-HSMT Gói thầu thuê dịch vụ 100 camera giám sát tại điểm nóng MT

  Công văn số 1306/STNMT-QLMT ngày 02/06/2021

Về việc phổ biến Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 của Chỉnh phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường