Văn bản - Môi trường

TỔNG CỘNG: 77 VĂN BẢN
  Báo cáo số BC-GPMT-LT ngày 05/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở công ty cổ phần đông lạnh thủy sản Long Toàn

  Công văn số 1421/STNMT-QLMT ngày 27/05/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy điện gió Đông Thành 2”

  Công văn số 1362/STNMT-QLMT ngày 23/05/2022

đăng ký tham dự lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2022

  Báo cáo số BC-GPMT-HT ngày 05/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của nhà máy chế biến lương thực hiền tài

  Thông báo số 222/TB-STNMT ngày 12/05/2022

Về việc mời đơn vịtham gia tổ chứcđào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

  Báo cáo số BC-GPMT-DA ngày 04/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở dự án nhà máy chế biến hải sản xuất khẩu Định An (Công xuất 800 tấn/năm)

  Báo cáo số BC-GPMT-CK ngày 04/2022

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẦU KÈ

  Báo cáo số 20220412_GPMT ngày 14/02/2022

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Chợ chuyên doanh nông sản Trà Điêu”

  Thông báo số 167/TB-STNMT ngày 19/04/2022

Về việc mời chào giá thùng chứa rác thải sinh hoạt

  Công văn số 710/TCMT-MTMN ngày 23/03/2022

V/v phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa và tổ chức thực hiện việc ứng phó sự cố, kiểm soát ô nhiễm theo các quy định mới ban hành

  Thông báo số 126/TB-STNMT ngày 01/04/2022

Về việc mời các đơn vị đăng ký đặt hàng thực hiện “Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 28/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch số 05/KH-TCT ngày 21/01/2022 của Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 552/QĐ-UBND”

  Công văn số 826/STNMT-QLMT ngày 29/03/2022

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải”

  Thông báo số 109 /TB-STNMT ngày 28/03/2022

Về việc mời các đơn vị/tổ chức đăng ký đặt hàng thực hiện Kế hoạch Vận hành máy chủ của phương án quản lý chất thải rắn

  Công văn số 761/STNMT-QLMT ngày 23/03/2022

Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà

  Công văn số 538/STNMT-QLMT ngày 03/03/2022

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ độ cao bờ kênh cấp II trên địa bàn xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành và vận chuyển đất dôi dư từ hạ độ cao”