Văn bản - Môi trường

TỔNG CỘNG: 103 VĂN BẢN
  Công văn số 2835/STNMT-QLMT ngày 27/09/2022

Lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng Đường huyện 37 kéo dài từ giáp Đường huyện 04, xã Nhị Long Phú đến giáp Đường huyện 01, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long”

  Thông báo số 431/TB-STNMT ngày 26/09/2022

TB về việc mời tham gia lập Đề cương Dự án “Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023”

  Báo cáo số BC-GPMT-QT ngày 09/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở kinh doanh chế biến thủy hải sản

  Công văn số 2737/STNMT-QLMT ngày 20/09/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư nuôi nghêu thương phẩm ven biển tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 418/TB-STNMT ngày 13/09/2022

Về việc chọn đơn vịtư vấntham gia lập dự toán Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2644/STNMT-QLMT ngày 13/09/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường dẫn vào nhà máy rác tỉnh Trà Vinh”

  Công văn số 2638/STNMT-QLMT ngày 12/09/2022

Triển khai công tác BVMT nông thôn theo Luật BVMT

  Công văn số 2513/STNMT-QLMT ngày 29/08/2022

Lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh”

  Quyết định số BC-GPMT-BĐ ngày 08/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường khu tham quan du lịch nghỉ dưỡng Ba Động

  Báo cáo số BC-GPMT-BVTC ngày 08/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần

  Công văn số 2375/STNMT-QLMT ngày 16/08/2022

góp ý dự thảo hướng dẫn Quyết định ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt

  Báo cáo số BC-GPMT-TA ngày 08/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Bệnh viện da khoa Thiên An

  Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 05/08/2022

Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

  Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

  Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 14/1/2013

Về việc phê duyệt quy hoạch Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030