Văn bản - Môi trường

TỔNG CỘNG: 6 VĂN BẢN
  Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  Công văn số 1074/STNMT-VP ngày 08/05/2020

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết quy định các loại phí thuộc lĩnh vực TNMT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  Luật số 82/2015/QH13 ngày 10/7/2015

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

  Bản tin số Danh sách đơn vị tư vấn lĩnh vực môi trường

Cung cấp danh sách các đơn vị tư vấn về lĩnh vực môi trường

  Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

  Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường