Văn bản - Môi trường

TỔNG CỘNG: 153 VĂN BẢN
  Thông báo số 297/TB-STNMT ngày 06/06/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh (Lần 4)

  Thông báo số 295/TB-STNMT ngày 05/06/2023

Về việc mời chào giá thiết bị Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

  Báo cáo số BC-GPMT-CT-HC-TPTV ngày 05/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư "Khu đân cư thuộc trung tâm Chính trị - Hành chính và dịch vụ thương mại dân cư tỉnh Trà Vinh"

  Báo cáo số BC-GPMT-VINA ngày 05-2023

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞNHÀ MÁY SẢN XUẤT TRANG PHỤC CÔNG TY TNHH J&H VINA

  Công văn số 1543/STNMT-QLMT ngày 26/05/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Vận chuyển phần đất dôi dư từ cải tạo đất mặt ruộng tại ấp Tắc Hố, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để san lấpmặt bằng hồ”

  Thông báo số 274/TB-STNMT ngày 24/05/2023

Thông báo mời chào giá lắp đặt điểm tập kết chất thải lần 02

  Báo cáo số BC-GPMT-THPT-TV ngày 05-2023

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo mở rộng các trường THPT, DNTN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 233/TB-STNMT ngày 12/05/2023

Về việc mời chào giá lắp đặt điểm tập kết chất thải

  Công văn số 1355/STNMT-QLMT ngày 12/05/2023

đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Vận chuyển và tận thu phần đất dôi dư sau cải tạo ao hồ”

  Báo cáo số DTM-BC-NT-2023 ngày 2023

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “VẬN CHUYỂN VÀ TẬN THU PHẦN ĐẤT DÔI DƯ SAU CẢI TẠO AO HỒ”

  Thông báo số 213/TB-STNMT ngày 27/04/2023

Về việc mời chào giá lập dự toán Kế hoạch nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn

  Thông báo số 03/TB-TTKT ngày 19/04/2023

THÔNG BÁO Về việc mời chào giá cung cấp vật tư, hoá chất phòng thí nghiệm để thực hiện dự toán mua sắm vật tư, hoá chất phòng thí nghiệm năm 2023

  Công văn số 1097/STNMT-QLMT ngày 14/04/2023

Phổ biến Văn bản số 22/2023/WCS của Tổ chức WCS – Chương trình Việt Nam và Văn bản số 402/2023/ENV của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên

  Công văn số 1076/STNMT-QLMT ngày 13/04/2023

Tiếp nhận đề nghị công bố của tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì

  Công văn số 1009/STNMT-QLMT ngày 07/04/2023

Phổ biến kết quả sửa đổi, bổ sung Phụ lục CITES sau Hội nghị các quốc gia thành viên CITES lần thứ 19