Văn bản - Khí tượng thủy văn

TỔNG CỘNG: 15 VĂN BẢN
  Công văn số 2436/STNMT-QLTNB ngày 19/08/2022

CV chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng gói 3 KTTV

  Công văn số 1760/STNMT-TTr ngày 27/06/2022

V/v phổ biến, triển khai Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT ngày 20/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 07/PCTT ngày 29/04/2022

Về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển đông, gió mạnh trên biển, mưa lớn dông, lốc, sét

  Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 22/11/2021

Phê duyệt chiến lược phát triển Ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Công văn số 6690/UBND-NN ngày 17/12/2021

V/v chủ động ứng phó với siêu bão

  Công văn số 1602/TCKTTV-VP ngày 10/12/2021

V/v đề nghị phối hợp phát động và tổ chức cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”

  Công văn số 39/PCTT ngày 7/7/2021

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên vùng biển đông

  Công văn số 835/vp-nn ngày 23/04/2021

V/v dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn trên địa bàn tỉnh (ký số)

  Nghị quyết số 12a/NĐ-ĐKTTV-TV ngày 16/04/2021

Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết thủy văn thời hạn mưa

  Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020

Về việc ban hành Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt

  Công văn số 01/CBTC-ĐTV ngày 13/10/2020

Kỳ triều cường tháng Chín âm lịch

  Công văn số 39/BCH ngày 22/4/2020

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020

  Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

  Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015

Luật khí tượng thủy văn

  Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn