Văn bản - Khí tượng thủy văn

TỔNG CỘNG: 9 VĂN BẢN
  Công văn số 39/PCTT ngày 7/7/2021

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên vùng biển đông

  Công văn số 835/vp-nn ngày 23/04/2021

V/v dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn trên địa bàn tỉnh (ký số)

  Nghị quyết số 12a/NĐ-ĐKTTV-TV ngày 16/04/2021

Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết thủy văn thời hạn mưa

  Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020

Về việc ban hành Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt

  Công văn số 01/CBTC-ĐTV ngày 13/10/2020

Kỳ triều cường tháng Chín âm lịch

  Công văn số 39/BCH ngày 22/4/2020

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020

  Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

  Luật số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015

Luật khí tượng thủy văn

  Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn