Văn bản - Đo đạc và bản đồ

TỔNG CỘNG: 6 VĂN BẢN
  Thông báo số 19/TB-STNMT ngày 14/01/2021

Mời đơn vị tham gia lập TKKT-DT đo đạc chỉnh lý bản đồ huyện Duyên Hải lần 2

  Thông báo số 07/TB-STNMT ngày 06/01/2021

Mời đơn vị tham gia tư vấn lập TKKT DT đo đạc bản đồ huyện Duyên hải

  Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT ngày 30/11/2020

ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

  Thông tư số 12/2020/TT-BTNMT ngày 30/09/2020

ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

  Thông tư số 11/2020/TT-BTNMT ngày 30/09/2020

Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia

  Luật số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018

Luật đo đạc và bản đồ