Văn bản - Địa chất và khoáng sản

TỔNG CỘNG: 2 VĂN BẢN
  Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 10/04/2020

Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 61/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030