Văn bản - Đất đai

TỔNG CỘNG: 976 VĂN BẢN
  Quyết định số 60/QĐ-STNMT ngày 13/01/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Trần Văn Be, đất tọa lạc tại ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 59/QĐ-STNMT ngày 13/01/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Ính, đất tọa lạc ấp Ô Rung, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 57/QĐ-STNMT ngày 13/01/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Lê Thị Ly, đất tọa lạc tại ấp Giồng Mới, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 56/QĐ-STNMT ngày 13/01/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phan Hoàng Gian và bà Trịnh Thị Diệp, đất tọa lạc tại ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 55/QĐ-STNMT ngày 13/01/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Linh, đất tọa lạc tại ấp 7, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 53/QĐ-STNMT ngày 12/01/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1, 2) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Bùi Thành Đương, đất tọa lạc tại ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 12/01/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trần Thị Mẳn, đất tọa lạc tại ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải (nay là thị xã Duyên Hải), tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 51/QĐ-STNMT ngày 12/01/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Mai Vũ Hiền, đất tọa lạc tại ấp Trà Ốt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 50/QĐ-STNMT ngày 12/01/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Sang, đất tọa lạc tại ấp Rạch, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 17/TB-STNMT ngày 12/01/2021

Mời tư vấn lập đề cương Xây dựng đơn giá thu gom rác thải sinh hoạt (K gửi bản giấy)

  Quyết định số 16/TB-STNMT ngày 12/01/2021

Lập Đề cương Dự án: Bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái bảo đảm tính toàn vẹn và mối quan hệ tự nhiên giữa các hệ sinh thái trên đất liền và biển (K gửi bản giấy)

  Quyết định số 48/QĐ-STNMT ngày 11/01/2021

Hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Do và bà Lê Thị Đèo, đất tọa lạc tại ấp 16, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 47/QĐ-STNMT ngày 11/01/2021

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trần Thị Mẳn, đất tọa lạc ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải (nay là thị xã Duyên Hải), tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 11/01/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Thạch Phuông, đất tọa lạc tại ấp Bảy Sào Giữa, xã Thanh Sơn (nay là ấp Bãi Xào Giữa, xã Kim Sơn), huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 45/QĐ-STNMT ngày 11/01/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Văn Đông, đất tọa lạc tại ấp Kinh A, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh