Văn bản - Đất đai

TỔNG CỘNG: 96 VĂN BẢN
  Quyết định số 734/QĐ-STNMT ngày 15/6/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Hiền, đất tọa lạc tại ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 733/QĐ-STNMT ngày 15/6/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1, 2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Văn Minh, đất tọa lạc tại ấp 16, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 731/QĐ-STNMT ngày 15/6/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Trịnh Thị Hoa, đất tọa lạc tại khóm Phước Bình, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 730/QĐ-STNMT ngày 15/6/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Hồng Tâm, đất tọa lạc tại ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 729/QĐ-STNMT ngày 12/6/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Minh Danh, đất tọa lạc tại khóm Long Thạnh, Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/6/2020

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 727/QĐ-STNMT ngày 12/6/2020

Hủy Trang bố sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Mười, đất tọa lạc tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 725/QĐ-STNMT ngày 12/6/2020

Hủy Trang bố sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Kim Thị Sa Rine, đất tọa lạc tại ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 724/QĐ-STNMT ngày 12/6/2020

Hủy Trang bố sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Kim Thị Sa Rine, đất tọa lạc tại ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 723/QĐ-STNMT ngày 12/6/2020

Hủy Trang bố sung (trang số 3) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Tôn Văn Trước và bà Trần Kim Cương, đất tọa lạc tại ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 722/QĐ-STNMT ngày 12/6/2020

Hủy Trang bố sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lâm Nhiêu, đất tọa lạc tại khóm 1, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 721/QĐ-STNMT ngày 12/6/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Minh Danh, đất tọa lạc tại khóm Long Thạnh, Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 720/QĐ-STNMT ngày 12/6/2020

Hủy Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ bà Trầm Thị Cẩm Lài, đất tọa lạc tại khóm 7, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 719/QĐ-STNMT ngày 12/6/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Lẹt, đất tọa lạc tại ấp Rạch Gốc, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 717/QĐ-STNMT ngày 11/6/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1,2) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Huỳnh Thị Hằng Nga, đất tọa lạc tại khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh