Văn bản - Đất đai

TỔNG CỘNG: 2133 VĂN BẢN
  Thông báo số 299/TB-STNMT ngày 07/06/2023

Về việc chọn Đơn vị tư vấn lập Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 273/TB-STNMT ngày 24/05/2023

Về việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ

  Thông báo số 25/TB-VPĐKĐĐ ngày 18/05/2023

V/v tuyển dụng viên chức năm 2023 theo hình thức tiếp nhận vào làm viên chức

  Quyết định số 676/QĐ-STNMT ngày 09/05/2023

Chấm dứt hiệu lực thi hành QĐ 2085 ngày 30/12/2022 của Giám đốc STNMT

  Lịch làm việc số 19/TB-VPĐKĐĐ ngày 04/05/2023

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 5/2023

  Thông báo số 20/TB-TTPTQĐ ngày 21/04/2023

thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá

  Thông báo số 17/TB-TTPTQĐ ngày 18/04/2023

Thông báo về việc mời chào giá mua trang thiết bị văn phòng để thực hiện dự toán mua sắm năm 2023

  Thông báo số 13/TB-TTPTQĐ ngày 29/03/2023

Về việc thanh lý tài sản

  Công văn số 788/STNMT-QLĐĐ ngày 23/03/2023

Công văn gửi Sở Thông tin và truyền thông hỗ trợ đăng tải dự thảo NQ sử đổi, điều chỉnh bổ sung bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh lên cổng thông tin của tỉnh

  Thông báo số 11/TB-TTPTQĐ ngày 22/03/2023

Thông báo về việc mời tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thửa đất số 500, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 10/TB-VPĐKĐĐ ngày 21/03/2023

V/v thực hiện DV tiếp nhận HS trả KQ giải quyết TTHC về đất đai theo nhu cầu

  Thông báo số 09/TB-TTPTQĐ ngày 21/03/2023

Thông báo tuyển dụng nhân sự 2023

  Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 01/03/2023

V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ksub)

  Thông báo số 76/TB-STNMT ngày 24/02/2023

Ý kiến kết luận của ông Nguyễn Vạn Kha - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội thảo góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)