Văn bản - Đất đai

TỔNG CỘNG: 455 VĂN BẢN
  Quyết định số 1219/QĐ-STNMT ngày 14/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lý Thành Ngân, đất tọa lạc tại ấp Mỹ Văn, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1218/QĐ-STNMT ngày 14/9/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Út, đất tọa lạc tại ấp Chánh Hội B, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1217/QĐ-STNMT ngày 14/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Văn Tấn, đất tọa lạc tại ấp Giồng Bàn, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1212/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lâm Nhương, đất tọa lạc tại ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1211/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Minh, đất tọa lạc tại ấp Trà Cuôn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1210/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Út, đất tọa lạc tại ấp Long Trị, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1209/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lâm Thị Chín, đất tọa lạc tại khóm 3, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1208/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lâm Thị Bảy, đất tọa lạc tại khóm 3, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1206/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho cho Nguyễn Duy Phương, đất tọa lạc tại khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1205/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Phạm Thị Hồng Như, đất tọa lạc tại khóm 9, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1204 ngày 10/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Kim Thương, đất tọa lạc tại ấp Sóc Mới, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1199/QĐ-STNMT ngày 9/9/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Trần văn Lích, đất tọa lạc tại ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1198/QĐ-STNMT ngày 9/9/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Ngọc Sơn, đất tọa lạc tại khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1197/QĐ-STNMT ngày 9/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Liệt, đất tọa lạc tại ấp Ô Rung, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1196/QĐ-STNMT ngày 9/9/2020

Hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ hộ ông Nguyễn Văn Hải, đất tọa lạc tại ấp 11, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh