Văn bản - Đất đai

TỔNG CỘNG: 2105 VĂN BẢN
  Thông báo số 52/TB-VPĐKĐĐ ngày 29/09/2022

Thông báo tuyển dụng HĐLĐ đợt 02 năm 2022

  Công văn số 2591/STNMT-QLĐĐ ngày 07/09/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Kết luận số 08/KL-STNMT ngày 24/08/2022

Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

  Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 24/08/2022

Về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang

  Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/08/2022

Ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 41/TB-VPĐKĐĐ ngày 28/07/2022

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

  Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 09/06/2022

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Công văn số 1578/STNMT-QLĐĐ ngày 13/06/2022

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ngưng hiệu lực một phần của Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 778/QĐ-STNMT ngày 31/05/2022

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lâm ThịHoa và ông Trịnh Văn Thu, địa chỉsố 153, đường Đồng Khởi, Khóm 8, Phường 6, thành phố Trà Vinh.

  Nghị định số 14/VBHN-BTNMT ngày 16/05/2022

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)

  Thông báo số 01/TB-HĐKTSH ngày 18/05/2022

Công nhận kết quả tiếp nhận vào làm viên chức năm 2021

  Thông báo số 09/TB-TTPTQĐ ngày 29/04/2022

Về việc mời chào giá thực hiện lắp bảng thông báo quản lý tại các khu đất năm 2022

  Công văn số 976/STNMT-QLMT ngày 14/04/2022

Lấy ý kiến tham vấn HS Báo cáo ĐTM DA Xây dựng Công viên xã Trường Long Hòa

  Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 29/03/2022

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 418/QĐ-STNMT ngày 27/03/2022

Ban hành Quy chế Quản lý khai thác chia sẽ Hệ thông cung cấp thông tin đất đai trên web