Văn bản - Công nghệ thông tin

TỔNG CỘNG: 13 VĂN BẢN
  Tài liệu tập huấn

Tài liệu tập huấn, đào tạo Hội thảo lấy ý kiến và triển khai đào tạo quản trị, đảm bảo an ninh an toàn, vận hành hệ thống thuộc dự án: Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2.

  Thông báo số 568/TB-STNMT ngày 09/12/2021

Mời tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết KH.UDCNTT năm 2022

  Thông báo số 556/TB-STNMT ngày 26/11/2021

Về việc mời chào giá thực hiện hạng mục hạ tầng kỹ thuật xây dựng hoàn thiện Trung tâm máy chủ của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Thông báo số 256/TB-STNMT ngày 11/06/2021

Mời đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT và đánh giá KH Ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT

  Thông báo số 106/TB-STNMT ngày 26/03/2021

Về việc mời tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tỉnh Trà Vinh 2021

  Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020

Phổ biến Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

  Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020

Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

  Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020

Quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

  Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tại tỉnh Trà Vinh năm 2020

  Nghị quyết số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020

Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử