Văn bản - Công nghệ thông tin

TỔNG CỘNG: 26 VĂN BẢN
  Thông báo số 278/TB-STNMT ngày 29/05/2023

Về việc mời đơn vị tham gia gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Sửa chữa nhà làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 17/TB-CNTT ngày 29/05/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 177/TB-STNMT ngày 07/04/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Kế hoạchỨng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023 (lần 02)

  Thông báo số 135/TB-STNMT ngày 29/03/2023

Mời tham gia thẩm định giá phần mềm, thiết bị CNTT làm cơ sở lập dự toán Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT trong lĩnh vực TNMT tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 102/TB-STNMT ngày 13/03/2023

Về việc mời chào giá lập dự toán Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 11/TB-STNMT ngày 11/01/2023

Thông báo mời tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 30/12/2022

Ban hành đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 30/12/2022

Ban hành đơn giá cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 3521/STNMT-CNTT ngày 21/11/2022

V/v lấy ý kiến dự thảo 02 Quyết định ban hành đơn giá

  Thông báo số 356/TB-STNMT ngày 10/08/2022

Về việc mời đơn vị thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm tra nghiệm thu hạng muc số hóa tài liệu, hạng mục phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu Kế hoạch: Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2022

  Công văn số 1101/STNMT-CNTT ngày 18/04/2022

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành đơn giá hoạt động Ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

  Công văn số 1568/STNMT-CNTT ngày 13/06/2022

v/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 266/TB-STNMT ngày 15/06/2022

Về việc mời các đơn vị đăng ký tham gia giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch Duy trì, quản lý, bảo dưỡng hệ thống thông tin tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

  Tài liệu tập huấn

Tài liệu tập huấn, đào tạo Hội thảo lấy ý kiến và triển khai đào tạo quản trị, đảm bảo an ninh an toàn, vận hành hệ thống thuộc dự án: Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2.