Văn bản - Công nghệ thông tin

TỔNG CỘNG: 5 VĂN BẢN
  Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020

Phổ biến Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

  Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020

Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

  Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020

Quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

  Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tại tỉnh Trà Vinh năm 2020

  Nghị quyết số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020

Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử