Văn bản - Chuyên môn

TỔNG CỘNG: 38 VĂN BẢN
  Thông báo số 211/TB-STNMT ngày 25/04/2023

Thông báo công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 36/TB-STNMT ngày 07/02/2023

Thông báo mời chào giá lập dự toán xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư VPP năm 2023

  Quyết định số 3859/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022

Công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022.

  Công văn số 3809/STNMT-VP ngày 15/12/2022

Triển khai, thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Thông báo số 533/TB-STNMT ngày 10/11/2022

Thông báo tiếp công dân tháng 11/2022.

  Thông báo số 60/TB-VPĐKĐĐ ngày 08/11/2022

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 11

  Quyết định số 1472/QĐ-STNMT ngày 29/09/2022

Ban hành các điều kiện xét chọn đặt hàng hang mục Số hoá tài liệu (số hoá bản đồ địa chính huyện Châu Thành, huyện Cầu Kè)

  Công văn số 2456/STNMT-VP ngày 23/08/2022

Triển khai, thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/07/2022

Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10/06/2022

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 453/QĐ-STNMT ngày 01/04/2022

Quyết định ban hành các điều kiện đặt hàng thực hiện Kế hoạch Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin 2022

  Công văn số 901/STNMT-VP ngày 05/04/2022

V/v công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định số 453/QĐ-STNMT ngày 01/04/2022

Quyết định ban hành các điều kiện đặt hàng thực hiện Kế hoạch Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin 2022

  Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/08/2021

Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vự tài nguyên và môi trường

  Công văn số 3085/STNMT-QLMT ngày 26/10/2021

Tiếp tục phổ biến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số