Văn bản - Chuyên môn

TỔNG CỘNG: 23 VĂN BẢN
  Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 12/10/2021

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/04/2020

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

  Bản tin số số 09 09/2021 ngày 09/2021

Thông tin tài nguyên và môi trường tháng 9

  Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 29/09/2021

Phê duyệt Đề án “Đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025”

  Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/09/2021

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Bản tin số 08-08/2021 ngày 08/2021

Thông tin tài nguyên và môi trường tháng 8

  Công văn số 2457/STNMT-QLĐĐ ngày 30/08/2021

Triển khai thực hiện Thông tư 09 ngày 30/6/2021 của Bộ Trưởng BTNMT

  Quyết định số 1091/QĐ-STNMT ngày 27/08/2021

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Thông báo số 404/TB-STNMT ngày 27/08/2021

Thông báo mời nộp HS năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn DA Mở rộng, nâng cấp hệ thống quan trắc (NHờ VT chuyển giúp Trung tâm Tin học - Công báo)

  Thông báo số 89/TB-TTKT ngày 17/05/2021

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

  Công văn số 2153/STNMT-VP ngày 06/08/2021

Về việc lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/05/2021

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở TN&MT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện

  Quyết định số 1021/QĐ-STNMT ngày 23/07/2021

Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình sửa chữa hàng rào, mở rộng nhà xe và gắn bảng tên STNMT

  Công văn số 1876/STNMT-VP ngày 16/07/2021

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

  Thông báo số 310/TB-STNMT ngày 14/07/2021

Áp dụng mức thu một số loại phí thuộc lĩnh vực TNMT hỗ trợ khó khăn cho đối tượng ảnh hưởng dịch Covid 19 theo Thông tư 47