Văn bản - Chuyên môn

TỔNG CỘNG: 28 VĂN BẢN
  Quyết định số 453/QĐ-STNMT ngày 01/04/2022

Quyết định ban hành các điều kiện đặt hàng thực hiện Kế hoạch Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin 2022

  Công văn số 901/STNMT-VP ngày 05/04/2022

V/v công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định số 453/QĐ-STNMT ngày 01/04/2022

Quyết định ban hành các điều kiện đặt hàng thực hiện Kế hoạch Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin 2022

  Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/08/2021

Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vự tài nguyên và môi trường

  Công văn số 3085/STNMT-QLMT ngày 26/10/2021

Tiếp tục phổ biến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

  Công văn số 426 ngày 15/10/2021

Công khai thực hiện dự toán công khai ngân sách quý III năm 2021

  Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 12/10/2021

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/04/2020

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

  Bản tin số số 09 09/2021 ngày 09/2021

Thông tin tài nguyên và môi trường tháng 9

  Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 29/09/2021

Phê duyệt Đề án “Đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025”

  Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/09/2021

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Bản tin số 08-08/2021 ngày 08/2021

Thông tin tài nguyên và môi trường tháng 8

  Công văn số 2457/STNMT-QLĐĐ ngày 30/08/2021

Triển khai thực hiện Thông tư 09 ngày 30/6/2021 của Bộ Trưởng BTNMT

  Quyết định số 1091/QĐ-STNMT ngày 27/08/2021

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Thông báo số 404/TB-STNMT ngày 27/08/2021

Thông báo mời nộp HS năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn DA Mở rộng, nâng cấp hệ thống quan trắc (NHờ VT chuyển giúp Trung tâm Tin học - Công báo)