Văn bản - Biển và Hải đảo

TỔNG CỘNG: 19 VĂN BẢN
  Công văn số 2538/STNMT-QLTNB ngày 30/08/2022

thực hiện Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1898/STNMT-QLTNB ngày 07/07/2022

thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1239/STNMT-QLTNB ngày 10/05/2022

CV phổ biến Quyết định số 853/QĐ-BTNMT ngày 25/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Tài liệu số 20221702104000 ngày 17/02/2022

Bản đồ vị trí mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Trà Vinh thuộc dự án: Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (Giai doạn 2). cấm mốc hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2819/STNMT-QLTNB ngày 30/09/2021

đề nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 17/9/2021về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao khôngđược san lấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Hướng dẫn số 05/HD-STNMT ngày 30/09/2021

Hướng dẫn về việc lập phương án vận chuyển đất, cát dôi dư sau khi thực hiện cải tạo đất nông nghiệp

  Công văn số 5605/BTNMT-VP ngày 13/09/2021

V/v đăng tải trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

  Báo cáo số 2016-2020 ngày 2021

Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020

  Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2016

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

  Kế hoạch số 33/KH-STNMT ngày 28/05/2021

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021

  Quyết định số 836//QĐ-BTNMT ngày 04/05/2021

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam

  Thông báo số 155/TB-STNMT ngày 29/04/2021

Thông báo mời chào giá sửa chữa, lợp mới 05 bảng panô tuyên truyền Chiến lược Biển Việt Nam (K gửi bản giấy)

  Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021

Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển

  Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020

Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

  Bản tin số 01/2021 ngày 04/01/2021

BẢN TIN THÁNG 01/2021 DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG