Văn bản - Biển và Hải đảo

TỔNG CỘNG: 3 VĂN BẢN
  Thông báo số 135/TB-STNMT ngày 21/5/2020

Về việc mời chào giá thiết kế, in ấn, công treo và tháo băng rôn, phướn

  Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.