Văn bản - Biển và Hải đảo

TỔNG CỘNG: 7 VĂN BẢN
  Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021

Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển

  Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020

Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

  Bản tin số 01/2021 ngày 04/01/2021

BẢN TIN THÁNG 01/2021 DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Bản tin số TNN T12 ngày 02/12/2020

BẢN TIN THÁNG 12/2020 DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Thông báo số 135/TB-STNMT ngày 21/5/2020

Về việc mời chào giá thiết kế, in ấn, công treo và tháo băng rôn, phướn

  Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.