Thông tin chung

Càng Long ban hành Quyết định triển khai thực hiện Kết luận số 180-KL/TU ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn thích ứng biến đổi khí hậu.

Khác 26/02/2021

UBND huyện Càng Long vừa triển khai Quyết định 581/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 180-KL/TU ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn thích ứng biến đổi khí hậu. Qua đó yêu cầu các Phòng, Ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

Xây dựng thành công huyện nông thôn mới, thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm.

TIn hoạt động 28/01/2021

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đến nay huyện Càng Long có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện thực hiện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đúng theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đề đạt được kết quả đó bên cạnh nhiều thuận lợi cũng còn tồn tại, hạn chế và qua đó cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện Càng Long.

Khác 23/12/2020

Chiều ngày 22/12/2020 UBND huyện Càng Long báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Càng Long năm 2020 theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua báo cáo đã đưa ra những đánh giá, so sánh, nhận định hiện trạng chất lượng môi trường, đề xuất, kiến nghị những giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÁNG 11

Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Bản giấy 27/11/2020

THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÁNG 11

Trạm quan trắc

Thông báo 06/11/2020

Bản đồ các trạm quan trắc môi trường tự động.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Tài liệu tập huấn 08/06/2020

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thông tin Tài nguyên và Môi trường số 05 ngày 1/5/2020

Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Bản giấy 22/05/2020

Thông tin Tài nguyên và Môi trường số 05 ngày 1/5/2020

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020

Khí tượng thủy văn 23/04/2020

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020

Thông tin Tài nguyên và Môi trường số 04 ngày 01/4/2020

Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Bản giấy 21/04/2020

Thông tin Tài nguyên và Môi trường số 04 ngày 01/4/2020

Danh sách tổ chức đã được nhà nước giao (thuê) đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019

Danh sách đất tổ chức được giao 20/04/2020

Danh sách tổ chức đã được nhà nước giao (thuê) đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019