Thông báo

Thông báo về việc mời các đơn vị/tổ chức đăng ký đặt hàng thực hiện Kế hoạch Vận hành máy chủ của phương án quản lý chất thải rắn

Môi trường 30/03/2022

Thông báo về việc mời các đơn vị/tổ chức đăng ký đặt hàng thực hiện Kế hoạch Vận hành máy chủ của phương án quản lý chất thải rắn

Thông báo Về việc chọn Đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính huyện Trà Cú và thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh (lần 2)

Đo đạc và bản đồ 12/03/2022

Thông báo Về việc chọn Đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính huyện Trà Cú và thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh (lần 2)

Về việc mời chào giá vật tư, văn phòng phẩm để thực hiện dự toán mua sắm năm 2022

Thông báo 12/03/2022

Về việc mời chào giá vật tư, văn phòng phẩm để thực hiện dự toán mua sắm năm 2022

Thông báo mời đơn vị gửi hồ sơ năng lực giao nhiệm vụ thực hiện Phương án quản lý các khu đất năm 2022

Đất đai 07/03/2022

Thông báo mời đơn vị gửi hồ sơ năng lực giao nhiệm vụ thực hiện Phương án quản lý các khu đất năm 2022

Thông báo mời chào giá thay phông nền Pano

Môi trường 17/02/2022

Thông báo mời chào giá thay phông nền Pano

Thông báo mời chào giá sách Luật BVMT năm 2020

Môi trường 16/02/2022

Thông báo mời chào giá sách Luật BVMT năm 2020

Chọn đơn vị tư vấn đề cương DA XD KH quản lý chất lượng MT không khí

Môi trường 09/02/2022

Chọn đơn vị tư vấn đề cương DA XD KH quản lý chất lượng MT không khí

Thông báo tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2021

Môi trường 20/01/2022

Thông báo tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Khác 14/01/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Mời đơn vị tổ chức đăng ký đặt hàng TH kế hoạch quan trắc MT 2022

Môi trường 12/01/2022

Mời đơn vị tổ chức đăng ký đặt hàng TH kế hoạch quan trắc MT 2022