Thông báo

Thông báo Kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát san lấp ven biển tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Thông báo 15/06/2021

Thông báo Kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát san lấp ven biển tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Thông báo mời nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh qua mạng (lần 3) Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo 15/06/2021

Thông báo mời nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh qua mạng (lần 3) Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường

Về việc mời đơn vị tham gia cung cấp vật tư văn phòng phẩm và photo tài liệu, đóng quyển tài liệu thuộc Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh

Thông báo 14/06/2021

Về việc mời đơn vị tham gia cung cấp vật tư văn phòng phẩm và photo tài liệu, đóng quyển tài liệu thuộc Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh

Mời đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT và đánh giá KH Ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT

Thông báo 14/06/2021

Mời đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT và đánh giá KH Ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT

V/v tiếp tục gia hạn thông báo mời thầu qua mạng lần 3 gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo 14/06/2021

V/v tiếp tục gia hạn thông báo mời thầu qua mạng lần 3 gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo 11/06/2021

Thông báo tuyển dụng

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021

Thông báo 07/06/2021

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021

Về việc mời nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh qua mạng (lần 2) Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch: Chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo 07/06/2021

Về việc mời nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh qua mạng (lần 2) Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch: Chỉnh lý tài liệu tích đống của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo (Thay Giấy mời) Về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 1)

Thông báo 07/06/2021

Thông báo (Thay Giấy mời) Về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 1)

Thông báo (Thay Giấy mời) về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)

Thông báo 07/06/2021

Thông báo (Thay Giấy mời) về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)