Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Tân Hòa và TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, TTV

Thông báo 23/08/2022

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Tân Hòa và TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, TTV

Thông báo về việc mời chào giá cây xanh

Thông báo 22/08/2022

Về việc mời chào giá cây xanh

Về việc đính chính tọa độ mỏ cát trong Phụ lục Kèm theo Kế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 16/3/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chất và khoáng sản 10/08/2022

Về việc đính chính tọa độ mỏ cát trong Phụ lục Kèm theo Kế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 16/3/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Về việc mời đơn vị thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm tra nghiệm thu hạng muc số hóa tài liệu, hạng mục phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu. Kế hoạch: Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2022

Thông báo 10/08/2022

Về việc mời đơn vị thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm tra nghiệm thu hạng muc số hóa tài liệu, hạng mục phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu. Kế hoạch: Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2022

Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 03: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng Kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Thông báo 29/07/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 03: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng Kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

Thông báo 28/07/2022

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

Về việc mời chào giá đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

Môi trường 19/07/2022

Về việc mời chào giá đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

Đính chính số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường của huyện Tiểu Cần

Môi trường 19/07/2022

Đính chính số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường của huyện Tiểu Cần

Thông báo Công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường tỉnh Trà Vinh

Khác 11/07/2022

Thông báo Công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường tỉnh Trà Vinh

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) 03 mỏ cát sông năm 2022

Địa chất và khoáng sản 08/07/2022

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) 03 mỏ cát sông năm 2022