Thông báo

TB lập Đề cương Dự án Điều tra, nghiên cứu, lập bản đồ tọa độ các khu vực an toàn trên biển, các khu vực tránh sóng, tránh bão khu vực biển tỉnh

Thông báo 19/01/2021

TB lập Đề cương Dự án Điều tra, nghiên cứu, lập bản đồ tọa độ các khu vực an toàn trên biển, các khu vực tránh sóng, tránh bão khu vực biển tỉnh

Thông báo về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết nghiệp vụ: Xây dựng đánh giá dịch vụ thu gôm, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo 09/12/2020

Thông báo về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết nghiệp vụ: Xây dựng đánh giá dịch vụ thu gôm, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo Về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết dự án: Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu Quốc gia về quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2

Thông báo 02/12/2020

Thông báo Về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết dự án: Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu Quốc gia về quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2

Thông báo tuyển dụng

Thông báo 18/11/2020

Thông báo tuyển dụng

Tiếp công dân định kỳ T11/2020

Thông báo 05/11/2020

Tiếp công dân định kỳ T11/2020

Thông báo về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết dự án đánh giá hiện trạng và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Môi trường 03/11/2020

Về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết dự án đánh giá hiện trạng và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT Kế hoạch SDĐ 05 năm TTV

Thông báo 12/10/2020

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT Kế hoạch SDĐ 05 năm TTV

Thông báo xét chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất

Đất đai 12/10/2020

Thông báo xét chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất

Thông báo mới đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT

Thông báo 09/10/2020

Thông báo mới đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT

Thông báo tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Môi trường 06/10/2020

Thông báo tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020