Thông báo

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT Kế hoạch SDĐ 05 năm TTV

Thông báo 12/10/2020

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT Kế hoạch SDĐ 05 năm TTV

Thông báo xét chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất

Đất đai 12/10/2020

Thông báo xét chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất

Thông báo mới đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT

Thông báo 09/10/2020

Thông báo mới đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT

Thông báo tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Môi trường 06/10/2020

Thông báo tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo tuyển dụng

Thông báo 23/09/2020

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo tuyển dụng

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng

Thông báo 22/09/2020

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Mua sắm lò đốt rác thải sinh hoạt cụm xã Long Hòa - Hòa Minh, huyện Châu Thành

Thông báo 19/09/2020

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Mua sắm lò đốt rác thải sinh hoạt cụm xã Long Hòa - Hòa Minh, huyện Châu Thành

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo 18/09/2020

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hỏng

Thông báo 16/09/2020

Thông báo mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hỏng

Thông báo xét chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất

Thông báo 15/09/2020

Thông báo xét chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất