Văn bản - Thông tư

TỔNG CỘNG: 15 VĂN BẢN
  Thông tư số 06/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

  Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  Thông tư số 08/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

  Thông tư số 07/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

  Thông tư số 06/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

  Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 3/6/2020

Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

  Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

  Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

  Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019

Sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT ngày 31/10/2019

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất

  Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT ngày 18/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

  Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT ngày 05/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám.

  Thông tư số 17/2018/TT-BNTMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ.

  Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thẩm tra, kiểm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ