Văn bản - Thông tư

TỔNG CỘNG: 26 VĂN BẢN
  Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020

Về việc ban hành Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt

  Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020

Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

  Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020

ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

  Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020

Về việc ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào

  Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT ngày 30/11/2020

ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

  Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020

Phổ biến Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

  Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020

Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

  Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuậtkiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám

  Thông tư số 12/2020/TT-BTNMT ngày 30/09/2020

ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

  Thông tư số 11/2020/TT-BTNMT ngày 30/09/2020

Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia

  Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/08/2020

Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c Khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 20/07/2019 của Chính phủ về bảo tồn và bảo vệ bền vững các vùng đất ngập nước

  Thông tư số 06/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

  Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  Thông tư số 08/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

  Thông tư số 07/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ