Văn bản - Thông tư

TỔNG CỘNG: 35 VĂN BẢN
  Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/04/2020

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

  Thông tư số 2353/TCMT-QLCL ngày 16/08/2021

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT đối với hoạt động quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục

  Thông tư số 11/2021//TT-BTNMT ngày 06/08/2021

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2016

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

  Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/05/2021

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở TN&MT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện

  Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021

Ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

  Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021

Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

  Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021

Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020

Về việc ban hành Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt

  Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020

Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

  Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020

ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

  Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020

Về việc ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào

  Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT ngày 30/11/2020

ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

  Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020

Phổ biến Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông