Văn bản - Thông báo

TỔNG CỘNG: 21 VĂN BẢN
  Thông báo số 135/TB-STNMT ngày 21/5/2020

Về việc mời chào giá thiết kế, in ấn, công treo và tháo băng rôn, phướn

  Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Đăng ký đất đai

  Thông báo số 75/TB-STNMT ngày 30/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất

  Thông báo số 76/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Chi cục Bảo vệ môi trường

  Thông báo số 89 ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 72/TB-STNMT ngày 27/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Biến đổi khí hậu

  Thông báo số 78/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Chi cục Quản lý đất đai

  Thông báo số 74/TB-STNMT ngày 30/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động năm 2019. Đơn vị được thông báo: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 73/TB-STNMT ngày 30/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 92/TB-STNMT ngày 03-4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Về việc thay đổi giao diện Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 88/TB-STNMT ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

  Thông báo số 91/TB-STNMT ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến (điện tử) lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà VInh

  Thông báo số 91-TB/STNMT ngày 01-4-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 VÀO LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  Thông báo

Phiếu đăng ký dự tuyển