Văn bản - Thông báo

TỔNG CỘNG: 29 VĂN BẢN
  Thông báo số 22/TB-STNMT ngày 14/01/2021

TB mời chào giá cung cấp mô hình thuê dịch vụ 100 camera giám sát môi trường

  Thông báo số 09/TB-STNMT ngày 08/01/2021

Tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021 (K gửi bản giấy)

  Thông báo số 07/TB-STNMT ngày 06/01/2021

Mời đơn vị tham gia tư vấn lập TKKT DT đo đạc bản đồ huyện Duyên hải

  Thông báo số 25-12-2020 ngày 25/12/2020

Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và thông báotrao hợp đồng

  Thông báo số 292/TB-STNMT ngày 17/12/2020

Lịch tiếp công dân năm 2021

  Thông báo số 287/TB-STNMT ngày 10/12/2020

Tiếp công dân định kỳ T12 năm 2020 (K gửi bản giấy)

  Thông báo số 285/TB-STNMT ngày 08/12/2020

Thông báo về việc mời tư vấn lập đề cương chi tiết nghiệp vụ: Xây dựng đánh giá dịch vụ thu gôm, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 238/TB-STNMT ngày 08/10/2020

Thông báo mới đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT (K gửi bản giấy)

  Thông báo số 135/TB-STNMT ngày 21/5/2020

Về việc mời chào giá thiết kế, in ấn, công treo và tháo băng rôn, phướn

  Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Đăng ký đất đai

  Thông báo số 75/TB-STNMT ngày 30/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất

  Thông báo số 76/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Chi cục Bảo vệ môi trường

  Thông báo số 89 ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 72/TB-STNMT ngày 27/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Biến đổi khí hậu

  Thông báo số 78/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Chi cục Quản lý đất đai