Văn bản - Quyết định

TỔNG CỘNG: 2144 VĂN BẢN
  Quyết định số 1472/QĐ-STNMT ngày 29/09/2022

Ban hành các điều kiện xét chọn đặt hàng hang mục Số hoá tài liệu (số hoá bản đồ địa chính huyện Châu Thành, huyện Cầu Kè)

  Quyết định số 1391/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát thuộc xã Đức Mỹ và Đại Phước, Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)

  Quyết định số 1389/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, h Càng Long, TTV (Mỏ 1a)

  Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/08/2022

Ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số BC-GPMT-BĐ ngày 08/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường khu tham quan du lịch nghỉ dưỡng Ba Động

  Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 24/08/2022

Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản, cát sang lấp II trên sông Cổ Chiên, thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1225/QĐ-STNMT ngày 04/07/2022

Về việc phê duyệt đề án đóng cửa khoáng sản cát sang lấp IV, trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 23/08/2022

Ban hành Quy định, lập thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn đầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 05/08/2022

Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

  Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

  Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 14/1/2013

Về việc phê duyệt quy hoạch Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

Về việc phê duyệt "Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến năm 2020"

  Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

  Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 22/07/2022

Công bố mới Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định số 1020/QĐ-STNMT ngày 07/07/2022

Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 03: Tư vấn phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu