Văn bản - Quyết định

TỔNG CỘNG: 2125 VĂN BẢN
  Quyết định số 453/QĐ-STNMT ngày 01/04/2022

Quyết định ban hành các điều kiện đặt hàng thực hiện Kế hoạch Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin 2022

  Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 29/03/2022

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 453/QĐ-STNMT ngày 01/04/2022

Quyết định ban hành các điều kiện đặt hàng thực hiện Kế hoạch Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin 2022

  Quyết định số 418/QĐ-STNMT ngày 27/03/2022

Ban hành Quy chế Quản lý khai thác chia sẽ Hệ thông cung cấp thông tin đất đai trên web

  Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 07/03/2022

Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 292/QĐ-STNMT ngày 01/03/2022

QĐ ban hành khung tiêu chí để xét chọn giao nhiệm vụ phương án quản lý các khu đất năm 2022

  Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022

Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ, thu gôm vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021

Ban hành kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngậm nước giai đoạn 2021-2030

  Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 22/11/2021

Phê duyệt chiến lược phát triển Ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022

Phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến 2030

  Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022

Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2022

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Sơn, địa chỉ: Khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 52/QĐ-STNMT ngày 10/01/2022

Quyết định: Về việc hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Châu Thành Nhiên và bà Tạ Thị Cẩm Đan, đất tọa lạc tại ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 51/QĐ-STNMT ngày 10/01/2022

Quyết định: Về việc hủy Trang bổ sung (trang số 1) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Trần Thanh Vũ, đất tọa lạctại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 50/QĐ-STNMT ngày 10/01/2022

QUYẾT ĐỊNH: Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Sơn Thị Giao, đất tọa lạc tại ấp Kênh Xáng, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh