Văn bản - Quyết định

TỔNG CỘNG: 2154 VĂN BẢN
  Quyết định số 676/QĐ-STNMT ngày 09/05/2023

Chấm dứt hiệu lực thi hành QĐ 2085 ngày 30/12/2022 của Giám đốc STNMT

  Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 01/03/2023

V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ksub)

  Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Quyết định số BC-GPMT-BVSN ngày 12/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở bệnh viện sản - nhi Trà Vinh

  Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 30/12/2022

Ban hành đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 30/12/2022

Ban hành đơn giá cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 3859/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022

Công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022.

  Quyết định số 3603/STNMT-QLMT ngày 29/11/2022

Phổ biến QĐ ban hành KH của Bộ TNMT thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của TTCP

  Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 14/11/2022

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Bùi Ngọc Lan, địa chỉ số 349, Khóm 2, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (lần 2)

  Quyết định số 1718/QĐ-STNMT ngày 02/11/2022

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch Quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục (bao gồm cả vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định)

  Quyết định số 1472/QĐ-STNMT ngày 29/09/2022

Ban hành các điều kiện xét chọn đặt hàng hang mục Số hoá tài liệu (số hoá bản đồ địa chính huyện Châu Thành, huyện Cầu Kè)

  Quyết định số 1391/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát thuộc xã Đức Mỹ và Đại Phước, Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)

  Quyết định số 1389/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, h Càng Long, TTV (Mỏ 1a)

  Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/08/2022

Ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số BC-GPMT-BĐ ngày 08/2022

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường khu tham quan du lịch nghỉ dưỡng Ba Động