Văn bản - Nghị quyết

TỔNG CỘNG: 32 VĂN BẢN
  Nghị quyết số 61/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

  Nghị quyết số 97/2019/NQ-HDND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.