Văn bản - Nghị quyết

TỔNG CỘNG: 28 VĂN BẢN
  Nghị quyết số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022

Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

  Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/02/2021

Qui định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 12a/NĐ-ĐKTTV-TV ngày 16/04/2021

Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết thủy văn thời hạn mưa

  Nghị quyết số 03/NQ-HĐND-K9 ngày 19/03/2021

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(không gửi giấy)

  Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(Không gửi giấy)

  Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/11/2020

Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)

  Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

Quyết định chủ trương chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 07/5/2020

Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 71/NQ-HDND ngày 04/5/2018

Thông qua điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh