Văn bản - Nghị định

TỔNG CỘNG: 25 VĂN BẢN
  Nghị định số 05/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020

Quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

  Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

  Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

  Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

  Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018

Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

  Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

  Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

  Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

  Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

  Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018

Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

  Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai