Văn bản - Nghị định

TỔNG CỘNG: 28 VĂN BẢN
  Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021

Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển

  Nghị định số 10/VBHN-BTNMT ngày 24/12/2020

Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

  Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

Sửa đổi, bổ sung, một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai

  Nghị định số 05/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020

Quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

  Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

  Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

  Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

  Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018

Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

  Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

  Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

  Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

  Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất