Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 95 VĂN BẢN
  Công văn số 456/STNMT-QLTNB ngày 06/3/2020

Danh sách các công ty danh nghiệp được UBND tỉnh được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

  Công văn số 880-CT/TU ngày 12-4-2020

Về việc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19

  Công văn số 736/STNMT-VP ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Phân công CC,VC,NLĐ làm việc tại cơ quan trong thời gian chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 04 của của UBND tỉnh

  Công văn số 738/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục về đất đai

  Công văn số 1346/BTNMT-TĐKTTT ngày 25/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2019.