Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 92 VĂN BẢN
  Công văn số 2481/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 14/10/2020

Trả lời kiến nghị của công dân (ông Nguyễn Bạch Kiếm Dương Hào Vũ)

  Công văn số 2407/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/10/2020

Lấy ý kiến đóng góp Nghị quyết và QĐ sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024)

  Công văn số 1961/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/8/2020

Cung cấp thông tin các đơn vị tư vấn về thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 963-CV/TU ngày 29/7/2020

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Công văn số 1815/STNMT-VP ngày 31/7/2020

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần tiếp cận đất đai thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2983/UBND-KGVX ngày 30/7/2020

Thực hiện thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7//2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  Công văn số 1752/STNMT-VP ngày 27/7/2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND; 05/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Công văn số 1690/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 17/7/2020

Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1127/STNMT-VP ngày 15/5/2020

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà VInh

  Công văn số 1074/STNMT-VP ngày 08/05/2020

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết quy định các loại phí thuộc lĩnh vực TNMT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  Công văn số 2378/BTNMT-TNN ngày 4/5/2020

Triển khai thực hiện Nghị đinh số 36/2020/NĐCP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

  Công văn số 39/BCH ngày 22/4/2020

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020

  Công văn số 456/STNMT-QLTNB ngày 06/3/2020

Danh sách các công ty danh nghiệp được UBND tỉnh được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

  Công văn số 880-CT/TU ngày 12-4-2020

Về việc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19

  Công văn số 736/STNMT-VP ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Phân công CC,VC,NLĐ làm việc tại cơ quan trong thời gian chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 04 của của UBND tỉnh